, ,

Alle leiderschapsstijlen en managementstijlen in één overzicht

Leiderschapstypen en stijlen

Alle leiderschapsstijlen en managementstijlen

In onze collectie van artikelen over leiderschap op Dutch Multimedia mag het onderdeel ‘Leiderschapsstijlen en managementstijlen’ niet ontbreken. Let op: het is en blijft ‘Work in progress’.

Er worden hieronder meer dan 20 verschillende leiderschapsstijlen kort beschreven. Zie hier op deze site ons Woordenboek Managementtaal (om te braken) met bijna 250 woorden.


Alle leiderschapsstijlen en managementstijlen


Aanmoedigend leiderschap

De aanmoedigende leider legt de nadruk op het positieve, de identificaties en het gebruiken van je sterke punten. Hij of zij (h-) erkent prestaties en spreekt vertrouwen uit in de capaciteiten van ban de de groep waaraan leiding wordt gegeven. Ze moedigen aan om voort te bouwen op wat is bereikt en ondersteunen ze hun mensen om op dit succes voort te bouwen.


Androgyn leiderschap

Deze leider zet krachtig de lijnen uit en durft bereid risico’s te nemen. Androgyne leiders zij tegelijkertijd hartelijk, begripvol en ondersteunend. Medewerkers van androgyne leider zijn over het algemeen tevreden over hun werk en vinden dat hun eigen afdeling effectief functioneert. In een groep van androgyne leiders vinden we veel vrouwen.


Autocratisch leiderschap

De autocratisch leider is gericht op taken, het draait hem of haar niet om de mensen die dat mogelijk maken. Een manager zorgt daarbij voor de uitvoering van de doelen en taken. Hij of zij neemt zelf een grote rol, want hij of zij deelt taken uit en verwacht dat de medewerkers deze taken goed zullen uitvoeren. Zo niet, dan wieberen.


Autoritair leiderschap

Kenmerken voor de autoritaire leider is dat de leidinggevende eenzijdig de doelen, werkwijzen, gebruik van middelen en andere zaken bepaald. Hij of zij neemt beslissingen zonder zich direct te laten beïnvloeden door de mening van ondergeschikten en bewaakt doelbewust de uitvoering van al het werk. Deze leider legt niet of nauwelijks verantwoording af over eigen doen en laten aan de ondergeschikten.


Charismatisch leiderschap

Grondlegger: Max Weber

Charismatisch leiderschap gaat uit van gezag dat is gebaseerd op de persoonlijke kwaliteiten van de leider en de erkenning daarvan door de volgelingen. Het is één van de drie vormen van gezag volgens de socioloog Max Weber, die het theologische concept charisma overhevelde naar de politiek.

Voorbeelden: Steve Jobs


Coachend leiderschap

Grondlegger: Ken Blanchard

De coachende leider gaat door met sturen en nauwgezet toezicht houden op de taakvervulling, maar legt ook besluiten uit, vraagt om suggesties en moedigt voortgang aan.

Voorbeelden: Richard Branson


Consulterend leiderschap

De consulterende leider is gebruikt tussenvorm van autoritair en democratisch leiderschap. Hij of zij laat zich in de besluitvorming beïnvloeden door de medewerkers en vraagt de medewerkers om advies. De consulterende leider behoudt zijn of haar eigen verantwoordelijkheid voor de besluitvorming.


Delegerend leiderschap

Grondlegger: Ken Blanchard

De delegerende leider draagt de verantwoordelijkheid voor besluitvorming en probleemoplossing over aan zijn medewerkers


Democratische leiderschap

De democratische leider voert uit wat in de groep of het team bij meerderheid wordt besloten. Of het democratisch leiderschap slaagt hangt af van de betrokkenheid en medewerking van de groepsleden.


Dienend Leiderschap

Grondlegger: Robert K. Greenleaf (1904-1990)

Dienstbaar / dienend leiderschap staat in het teken van samenwerking, vertrouwen, vooruitziendheid, luisteren, en het ethische gebruik van macht en autoriteit. De dienstbare leider verkiest om in de eerste plaats te dienen en dan te leiden, dit om het voorgaande over te dragen aan individuen en instellingen.


Directief leiderschap

Het kenmerk van een directieve leiderschapsstijl is dat jij als leidinggevende gebruikmaakt van eenrichtingscommunicatie. Je geeft instructies over waar, wanneer en hoe de taak moet worden verricht. Daarnaast wordt de uitvoering goed gecontroleerd. Medewerkers hebben geen eigen inbreng bij de uitvoering van de taken.


Dwingend leiderschap

Bij dit type leiderschap hebben medewerkers geen inbreng, ze moeten doen, zonder discussie, wat hen wordt opgedragen.


Emergent Leiderschap

Emergent leiderschap is een type leiderschap dat spontaan ontstaat, omdat de situatie daar om vraagt of dat mogelijk maakt. Emergentie is een begrip uit de systeemtheorie, filosofie en wetenschap. Het verwijst naar de ontwikkeling van complexe georganiseerde systemen, die bepaalde nieuwe eigenschappen vertonen die niet aanwezig zijn bij hun samenstellende delen. ‘Het geheel is méér dan de som der delen.‘ Vaak zijn er voor het ontstaan van zo’n emergent verschijnsel méér voorwaarden noodzakelijk dan alleen een wisselwerking tussen de samenstellende delen.


Ethisch leiderschap

Bij ethisch leiderschap vertoont de leider overduidelijk voorbeeldgedrag. Hij of zij communiceert over ethiek en normen. De medewerkers moeten op de hoogte zijn van de organisatiewaarden en ze hebben de neiging om het gedrag van een leidinggevende na te bootsen. Daarom is het van belang dat de ethische leider duidelijk is over normen en waarden.

Voorbeelden: Ben Cohen en Jerry Greenfield van Ben & Jerry’s


Alle leiderschapsstijlen en managementstijlen


Feminien leiderschap

De feminiene leider is begripvol, ondersteunend en sympathiek, maar minder daadkrachtig. Het draait niet om ego’s, maar is gericht op de lange termijn.


Informeel leiderschap

Meerder werknemers gezamenlijk bepalen de koers.


Inspirerend leiderschap

Deze mensen halen alles uit zichzelf en de mensen om hen heen te halen door te inspireren. Zij stellen doelen, zij helpen bij het doelen stellen en weten anderen te inspireren om de doelen op een juiste manier in gang te zetten en te behalen.

Voorbeelden: Nelson Mandela, John F. Kennedy, Martin Luther King.


Laissez-faire leiderschap

Ook wel de ongedifferentieerde leiders genoemd. Dit type leider scoort slecht op de ‘harde’ eigenschappen zoals daadkracht en dominantie, maar ook op ‘zachte’ kenmerken als begrip en ondersteuning. Vaak nemen een of meerdere medewerkers dan zelf het heft in handen waardoor er een informeel leiderschap ontstaat.


Liminaal leiderschap

Bij liminaal leiderschap brengen leiders de orde, onzekerheid en rust weer terug in de organisatie. Soms gaat dit gepaard met rituelen. Het gaat hier om het begeleiden van de groep mensen in onzekerheid naar een nieuwe situatie.


Masculien leiderschap

Masculiene leiders zijn krachtige types die risico’s nemen en dominant gedrag vertonen. Ze zijn niet van ‘softheid’ en worden daarom op de werkvloer minder gewaardeerd. Deze masculiene stijl is te vinden bij mannelijke als vrouwelijke leiders.


Mensgericht leiderschap

Hier gaat het om op een stimulerende manier richting en begeleiding aan medewerkers. De stijl en methode van leidinggeven is aangepast aan aan de groep mensen en samenwerking wordt gestimuleerd.


Meeuwen leiderschap

Deze leider komt langs, maakt veel kabaal, vertrekt en laat mensen in vertwijfeling weer achter.


Zie hier de beste managementboeken 2021 (vier ranglijsten)


Persoonlijk leiderschap

Grondlegger: Stephen R. Covey

Bij persoonlijk leiderschap gaat het om principes als geloof in eigen kunnen, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en samenwerking. Bedrijven zijn niet langer gebaat bij beleid waarin winst en controle over medewerkers centraal staan. Zie hier: Zeven eigenschappen van effectief leiderschap: een samenvatting.


Relatiegericht leiderschap

De relatiegerichte leider concentreert zich op het bevorderen van vriendschappelijke interacties tussen collega’s en houdt rekening met de persoon in zijn geheel. Hij of zij legt nadruk op dingen die mensen tevreden houden. Denk aan zaken zoals zekerheid geven en het vermijden van prestatiegerelateerde confrontaties.


Samenbindend leiderschap

Voor deze leider staan samenwerking, saamhorigheid en teamwork versterken centraal. Hij of zij streeft naar de voordelen van groepscohesie. Bouwen aan teamgeest, het wij-gevoel en onderlinge afstemming is een belangrijk onderdeel. De groep wordt altijd betrokken bij problemen, oplossingen en beslissingen.


Alle leiderschapsstijlen en managementstijlen


Situationeel leiderschap

Grondleggers: Kenneth Blanchard en Paul Hersey

Afhankelijk van de bekwaamheden van werknemers in hun taakgebieden en hun commitment aan hun taken, past de situationeel leider of zijn stijl aan.


Steunend leiderschap

Grondlegger: Ken Blanchard

De steunende leider of vergemakkelijkt en ondersteunt de inspanningen van de medewerkers bij het uitvoeren van de taak en deelt de verantwoordelijkheid voor besluitvorming met hen.


Strategisch leiderschap

De strategische leider is sterk in het managen van richting van de organisatie. Hij of zij is goed in zaken als het ontwikkelen van een organisatievisie en strategie, het ontwikkelen van de missie, doelstellingen, identiteit en kernwaarden van de organisatie.

Voorbeelden: Jeff Bezos


Sturend leiderschap

Grondlegger: Ken Blanchard

De sturende leider geeft specifieke instructies en houdt nauwgezet toezicht op de taakvervulling.


Taakgericht leiderschap

De taakgerichte managementstijl houdt in dat je als leidinggevende de medewerkers duidelijke opdrachten geeft. Je taak is het om toe te zien op de uitvoering ervan. Het accent bij taakgericht leiderschap ligt op een correcte uitvoering van de taak. Als manager neem je zelf de besluiten, zonder te overleggen met anderen. Jij formuleert de doelen en de weg waarlangs deze bereikt moeten worden


Transactioneel leiderschap

Bij dit type management of leiderschap gaat nu om een ruilrelatie tussen leiders en volgers. In deze ruilrelatie vraagt de leider aan anderen om iets te doen en geeft daar iets voor terug zoals loon voor werk. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om het doen van beloften voor het verkrijgen van steun of om het bieden van zekerheid voor instemming met een verandering. In deze ‘voor wat hoort wat’ opvatting wordt de ruilrelatie voorgezet zolang beide partijen daar voordeel bij hebben.


Transformationeel leiderschap

De kern is dat de leider anderen weet te motiveren. Bijvoorbeeld door een aansprekende visie te formuleren. Dit doe je  door aan te sluiten bij de behoeften van volgers of door het beschikbaar stellen van hulpmiddelen waarmee mensen hun doelen kunnen realiseren. Er wordt in dit geval ook wel gesproken over charismatisch of inspirerend leiderschap. Leiderschap is hier de kunst van het verleiden.


Tribaal leiderschap

Bij de tribale leider is de essentie om zijn gemeenschap te dienen. Om dit te bereiken stelt hij of zij anderen in staat hun kwaliteiten te ontwikkelen en te verbeteren.


Veranderleiderschap

Deze leider moet er voor zorgen dat mensen binnen een organisatie een visie omarmen. Dit moet worden gedaan door zichtbare verandering van gedrag van medewerkers en uiteindelijk de cultuur.


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie