De belangrijkste filosofen aller tijden, de top 100

0
Beste Duitse filosofen aller tijden
Beste Duitse filosofen aller tijden

De belangrijkste filosofen aller tijden

We hebben zeven lijstjes op het internet kunnen vinden met de belangrijkste filosofen aller tijden. “De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid.” Of zo u wilt: het goede leven. Ook wij zijn op zoek naar kennis, wijsheid en het goede leven en hieronder staan vele mensen die zeer interessante gedachten aan het papier hebben weten toe te vertrouwen!

De belangrijkste filosofen aller tijden
Karl Marx, De belangrijkste filosofen aller tijden volgens de luisteraars van BBC4

De belangrijkste filosofen aller tijden


De top belangrijkste filosofen volgens de BBC luisteraars

1. Karl Marx 27.93%
2. David Hume 12.67%
3. Ludwig Wittgenstein 6.80%
4. Friedrich Nietzsche 6.49%
5. Plato 5.65%
6. Kant 5.61%
7. Thomas van Aquino 4.83%
8. Socrates 4.82%
9. Aristoteles 4.52%
10. Karl Popper 4.20%

De belangrijkste filosofen volgens realitieswatch.com

1. Socrates
2. Plato
3. Aristoteles
4. Epicurus
5. Confucius
6. Jesus Christus
7. René Descartes
8. Voltaire
9. Jean Jacques Rousseau
10. Immanuel Kant
11. Arthur Schopenhauer
12. Friedrich Nietzsche
13. Jean Paul Sartre
14. Albert Camus


Top 10 Beroemdste en grootste filosofen volgens listovative.com

1. Socrates
2. Plato
3. Friedrich Nietzsche
4. Immanuel Kant
5. Nagarjuna
6. Jean-Jacques Rousseau
7. Thomas Hobbes
8. John Calvin
9. John Locke
10. Swami Vivekananda


Belangrijkste / grootste filosofen van de ‘moderne tijd’ volgens Brian Nelson

1. Immanuel Kant
2. Martin Heidegger!
3. Edmund Husserl
4. Isaac Newton
5. David Hume
6. Karl Popper
7. Søren Kierkegaard
8. Ludwig Wittgenstein
9. John Locke
10. Friedrich Nietzsche
11. Jean-Paul Sartre
12. Rene Descartes
13. Karl Marx
14. Baruch Spinoza
15. Maurice Merleau-Ponty
16. Arthur Schopenhauer
17. G.W.F. Hegel
18. Charles Sanders Peirce
19. Thomas Hobbes & Jean Jacques Rousseau
20. Michel Foucault


Beroemdste filosofen volgens Enkivillage.com

1. Aristoteles
2. Plato
3. Socrates
4. Epictetus
5. René Descartes
6. Confucius
7. Thomas van Aquino
8. John Locke
9. Immanuel Kant
10. Friedrich Nietzsche
11. Jean-Paul Sartre
12. Karl Marx


De top 10 grootste filosofen volgens Listverse:

1. Aristoteles
2. Plato
3. Paul van Tarsus (de apostel)
4. René Descartes
5. Confucius
6. Thomas van Aquino
7. Avicenna of Abu Ali Al-Hoessein Ibn Abdoellah Ibn Sina
8. Zeno van Citium
9. Epicurus
10. John Locke


Volgens Leiter Report, een filosofische blog

1. Plato
2. Aristoteles
3. Imannuel Kant
4. David Hume
5. René Descartes
6. Socrates
7. Ludwig Wittgenstein
8. John Locke
9. Gottlob Frege
10. Thomas van Aquino
11. Georg Hegel
12. Gottfried Wilhelm Leibniz
13. Baruch Spinoza
14. John Stuart Mill
15. Thomas Hobbes
16. Augustinus
17. Karl Marx
18. Friedrich Nietzsche
19. Soren Kierkegaard
20. Jean-Jacques Rousseau


 

De 100 belangrijkste filosofen (bijna 100 dan…)


Pythagoras

Pythagoras, Samos, ca. 572 voor christus – Metapontum, ca. 500 voor christus, streefde harmonie en reinheid van de ziel na, wat volgens hem bevorderd kon worden door onder andere de kennis van getalsverhoudingen. Deze verhoudingen beheersen volgens zijn leer het heelal, zoals ze bijvoorbeeld ook terug te vinden zijn in de muziek.

Pythagoras
Pythagoras

Confucius

Qufu, 551 voor christus – aldaar, 479 voor christus

Confucius was een denker en sociaal filosoof uit het oude China. Hij was van mening dat van nature iedereen gelijk was. Hoge posten moesten door de meest bekwame mensen worden bezet en niet per definitie door de adel die dergelijke posten in de praktijk vaak overerfde. Hierbij gebruikte hij het begrip ren als hoogste vorm van toegenegenheid voor het welzijn van anderen. Leiderschap kon volgens Confucius alleen worden uitgeoefend als men deze toegenegenheid aan de dag legt.

Confucius
Confucius

Heraclitus

540 voor christus — 480 voor christus

Heraclitus was een presocratische filosoof uit Efeze, Ionië. Hij stelde dat alles uiteindelijk een eenheid vormde, maar wel tot stand kwam op dialectische wijze dankzij het principe van strijd. Waargenomen verandering in de wereld kwam voort uit de transformatie van elementen, met als oersubstantie vuur. Zodoende was alles altijd in beweging en dus wordende. Vandaar de stelling: ‘Alles stroomt’. Niets hoorde daarbij echter de gepaste maat te overschrijden. Alles en iedereen had volgens Heraclitus zijn plaats te kennen in de kosmos. Voor de mens lag daarin de weg naar vrede.

Heraclitus
Heraclitus

Parmenides

Elea, rond 515 voor christus
Parmenideswas een Griekse filosoof die tot de presocraten wordt gerekend. Hij stelde waarheid en weten tegenover mening en voorstelling. Het denken van Parmenides is fragmentarisch overgeleverd, vooral dankzij latere schrijvers die hem citeerden. Men denkt dat Parmenides een leerling was van Xenophanes. Zijn filosofie behelst in tegenstelling tot die van zijn voorgangers niet zozeer een kosmogonie of een theorie over het ontstaan van de werkelijkheid, maar een ontologie.

Parmenides
Parmenides

Zeno of Elea
Socrates
Democritus
Plato
Aristoteles
Mencius
Zhuangzi
Pyrrhon of Elis
Epicurus
Zeno of Citium
Philo Judaeus
Epictetus
Marcus Aurelius
Nagarjuna
Plotinus
Sextus Empiricus


Augustinus van Hippo

(Thagaste, 13 november 354 – Hippo, 28 augustus 430)

Augustinus door Peter Paul Rubens, ca. 1637
Augustinus door Peter Paul Rubens, ca. 1637

Sint-Augustinus was bisschop van Hippo, theoloog, filosoof en kerkvader. Tot de bekendste van zijn werken behoren de Confessiones en De civitate Dei.

Augustinus denkt dat we gepredestineerd zijn. Dit betekent dat God sommige mensen schept om uiteindelijk in de hemel te komen en anderen om naar de hel te gaan. Predestinatie is uit de mode. Hij riep mensen op offers te brengen voor de armen.

‘Augustinus heeft niet alleen de christelijke theologie klassiek getoonzet, hij heeft ook het christelijke denken haar klassieke fundament gegeven. Het geloof is het vertrekpunt van dit christelijke denken. Het geloof gaat dieper en hoger dan het denken. Het gaat aan het denken
vooraf.’

Bron: E. Mackay: Aurelius Augustinus (354-430 na Chr.), 2015


Hypatia
Anicius Manlius Severinus
Boethius
Śan. kara
Yaqūb ibn Ish. āq as. -S.abāh.
al-Kindī
Al-Fārābī
Avicenna
Rāmānuja
Ibn Gabirol
Saint Anselm of Canterbury
al-Ghazālī
Peter Abelard
Averroës
Zhu Xi
Moses Maimonides
Ibn al-‘Arabī
Shinran
Saint Thomas Aquinas
John Duns Scotus
William of Ockham
Niccolò Machiavelli
Wang Yangming
Francis Bacon, Viscount Saint Alban (or Albans), Baron of Verulam
Thomas Hobbes
René Descartes
John Locke
Benedict de Spinoza
Gottfried Wilhelm Leibniz
Giambattista Vico
George Berkeley
Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu
David Hume
Jean-Jacques Rousseau
Immanuel Kant
Moses Mendelssohn 194
Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet
Jeremy Bentham
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Arthur Schopenhauer
Auguste Comte
John Stuart Mill
Søren Kierkegaard
Karl Marx
Herbert Spencer
Wilhelm Dilthey
William James
Friedrich Nietzsche
Friedrich Ludwig Gottlob Frege
Edmund Husserl
Henri Bergson
John Dewey
Alfred North Whitehead
Benedetto Croce
Nishida Kitarō
Bertrand Russell
G.E. Moore
Martin Buber
Ludwig Wittgenstein
Martin Heidegger
Rudolf Carnap
Sir Karl Popper
Theodor Wiesengrund Adorno
Jean-Paul Sartre
Hannah Arendt
Simone de Beauvoir
Willard Van Orman Quine
Sir A.J. Ayer
Wilfrid Sellars
John Rawls
Thomas S. Kuhn
Michel Foucault
Noam Chomsky
Jürgen Habermas
Richard Rorty
Robert Nozick
Peter (Albert David) Singer

Geef een reactie