Belangrijkste revoluties uit de geschiedenis – Een top tien

0
Belangrijkste revoluties uit de geschiedenis
Belangrijkste revoluties uit de geschiedenis

Belangrijkste revoluties uit de geschiedenis

Volgens Wikipedia is een revolutie is een plotselinge opstand van het volk of verandering. Hieronder een aantal omwentelingen van regimes of systemen  die vandaag de dag nog impact hebben. Lees meer…


Lees hier ->>> meer interessante artikelen over politiek op deze website.


Bron: The 10 Most Important Revolutions in History, www.worldatlas.com


10. Communistische revolutie China

Op 1 oktober 1949 riep Mao Zedong de oprichting van de Volksrepubliek China uit. Mao was de leider van de Chinese Communistische Partij (CCP). De verklaring maakte een einde aan de burgeroorlog tussen de CCP en de Nationale Partij (Kuomintang). De burgeroorlog was onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog begonnen. Sinds de jaren twintig van de vorige eeuw waren er al conflicten tussen de partijen.

De vorming van de VRC hielp een einde te maken aan de lange regeringsonrust in China. De onrust begon met de Chinese revolutie in 1911, nummer vier op deze lijst.


9. Iraanse Revolutie

De Iraanse Revolutie begon in november 1978. Hierbij zetten de Iraniërs de dictatoriale, prowesterse sjah Mohammad Reza Pahlavi. In de plaats kwam de eveneens dictatoriale islamitische republiek onder leiding van ayatollah Ruhollah Khomeini.

De revolutie vond plaats in twee fasen. In de eerste fase verdreef een alliantie van liberale, linkse en religieuze groeperingen de sjah. In de tweede fase, vaak de Islamitische Revolutie genoemd, greep Khomeini de macht.

De revolutie begon in november 1978, al waren er daarvoor ook diverse protesten geweest. Op 16 januari 1979 vluchtte de sjah, al wendde hij zijn vlucht voor als een lange vakantie. Op 1 februari keerde Khomeini terug uit zijn ballingschap.  Hij begon direct de revolutie om te vormen naar naar absolute macht voor de geestelijkheid.


8. Haïtiaanse Revolutie

De Haïtiaanse Revolutie (1791—1804) was de eerste en enige succesvolle slavenopstand op het Westelijk halfrond. Deze vond plaats in de toenmalige Franse kolonie Saint-Domingue en leidde tot de vrije zwarte republiek Haïti.

De katalysator voor deze opstand was de Franse Revolutie. De revolutie kon slagen doordat er een overmacht van vijftien keer zoveel slaven als kolonisten was. Daarnaast kwamen de Fransen ook nog in een oorlog met Groot-Brittannië en Spanje terecht. De revolutie bestond uit twee oorlogen.


Zie hier de top 10 meest corrupte politici aller tijden.


7. Industriële revolutie

De industriële revolutie is de overgang van handmatig naar machinaal vervaardigde goederen. Dit ging gepaard met grootschalige organisationele en sociale veranderingen.

De industriële revolutie begon rond 1750 in Engeland en vervolgde begin negentiende eeuw in de rest van Europa. Ambachtelijke en kleinschalige werkplaatsen groeiden uit tot grote fabrieken en vormden samen een grootschalige industrie. Door die groei daalde de prijs van de producten enorm waardoor steeds meer mensen zich deze konden veroorloven.

Deze ommekeer is onomkeerbaar gebleken, eerst in Europa en later in de rest van de wereld. Het betekende een breuk met vroegere tijden en werd een gestage revolutie. Het betrof een relatief snelle uitvinding, ontwikkeling en toepassing van nieuwe technieken.


6. Revolutiejaar 1848

Het Revolutiejaar 1848 betreft een reeks Europese opstanden. Deze moesten een liberaal systeem, een liberale grondwet of het verdrijven van vreemde heersers mogelijk maken.
De beweging was overigens van korte duur. Veel afgedwongen maatregelen zijn later door de aristocratische en conservatieve elite teruggedraaid.

Niettemin oefenden de opstanden een grote invloed uit op de periode die volgde. Voortaan moesten de heersers min of meer rekening houden met liberale en nationalistische gevoelens van de invloedrijker wordende burgerij.

Vele landen, zoals Frankrijk, Nederland, België en Duitsland kregen er in meer of minder mate mee te maken.


5. Cubaanse Revolutie

Belangrijkste revoluties uit de geschiedenis
Belangrijkste revoluties uit de geschiedenis

De Cubaanse Revolutie was een revolutie in de eilandstaat Cuba. De revolutie werd geleid door Fidel Castro en diens Beweging van de 26ste Juli. Dit alles culmineerde op 1 januari 1959 in de val van de dictator Batista. Hierna volgde de vestiging van een communistisch regime onder leiding van Fidel Castro.


4. Xinhairevolutie

De Xinhairevolutie is genoemd naar het Chinese jaar Xinhai (~ 1911). De revolutie betekende het einde van de Qing-dynastie in het Chinese Keizerrijk onder Puyi, de laatste Mantsjoe-keizer. Ze werd georganiseerd door de Tongmenghui.

De revolutie begon op 10 oktober 1911 met de gewapende opstand van Wuchang. Deze breidde zich in een golf van republikeinse omverwerpingen over het zuiden van China uit. De revolutie eindigde met de stichting van de Republiek China op 12 februari 1912.


3. Amerikaanse Revolutie

De Amerikaanse Revolutie tussen 1765 en 1783 was het resultaat van een nieuw politiek besef onder Amerikanen. Dit kwam ook door het Britse Parlement ingevoerde wetten die nadelig waren voor de dertien kolonies.

De weerstand tegen deze wetten leidde tot een politieke en sociale afsplitsing van het Britse Rijk. Het dreef de dertien kolonies ertoe zich te verenigen in een onafhankelijke staat: de Verenigde Staten van Amerika.

De basisideeën die de Amerikaanse Verlichting, die schatplichtig was aan de Europese Verlichting. Ze typeerden waren liberalisme, democratie, republicanisme en religieuze vrijheid. Het groeiende geloof door de kolonisten in deze concepten zorgde voor een nieuwe politieke en sociale identiteit.

Het republicanisme, dat werd aangehangen door alle Founding Fathers, dreef de revolutie aan. Deze ideologie was dominant in de dertien kolonies in 1775.  Ze was voornamelijk gericht tegen de corruptie, die volgens hen het Britse bestuur typeerde. Deze corruptie werd verpersoonlijkt werd door het parlement in Londen.  Ook de aristocratie in de kolonies bedreigde de vrijheid van de kolonisten.


2. Russische Revolutie

De Russische Revolutie was een grootschalige omwenteling in het keizerrijk Rusland tijdens de eerste decennia van de twintigste eeuw. Bij de Februarirevolutie in 1917 werd de tsaar afgezet en vervangen door de Voorlopige Regering.

Hierna volgde een volgende omwenteling, de Oktoberrevolutie. De Voorlopige Regering werd hierbij vervangen door een bolsjewistische (communistische) regering. Dit alles onder leiding van Vladimir Lenin.

Hierna brak er een burgeroorlog uit tussen de ‘Roden’ en de ‘Witten’.  Dr Roden bestonden uit bolsjewieken en communisten.  Bij de Witten hoorden de liberalen, mensjewieken, sociaal-revolutionairen en Russische adel. Deze burgeroorlog duurde tot 1921. Uiteindelijk wonnen de Bolsjewieken. Op deze manier had de revolutie de weg vrijgemaakt voor de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (USSR).

De Russische Revolutie was een van de meest ingrijpende gebeurtenissen van de twintigste eeuw. De bolsjewieken streefden naar een totale herstructurering van maatschappij en economie. Het was hun bedoeling een wereldrevolutie tot stand te brengen.


1. Franse Revolutie

De Franse Revolutie (1789–1799) was een invloedrijke politieke omwenteling aan het eind van de 18e eeuw. Hierbij schaften de Fransen de absolute monarchie die Frankrijk drie eeuwen had geregeerd op gewelddadige wijze af. Zo kwam ook de Eerste Franse Republiek tot stand.

De macht en de privileges van adel en geestelijkheid werden massaal teruggedrongen. Dat ging niet zo maar. Het gebeurde van onder zware druk van radicale politieke groeperingen,  mensenmassa’s in de steden en boeren op het platteland.

Oude ideeën van absolutisme, aristocratie en de macht van de Kerk moesten het ontgelden. Hiervoor in de plaats kwamen de principes van Liberté, égalité, fraternité, oftewel vrijheid, gelijkheid en broederschap. De Franse Revolutie heeft niet alleen verstrekkende en blijvende veranderingen teweeggebracht in Frankrijk.  De ideeën verspreidden over heel Europa en de rest van de wereld.