, , , , , ,

Beste quotes van Winston Churchill – Een top 25

Beste quotes van Winston Churchill

Beste quotes van Winston Churchill

Winston Churchill (Woodstock, Engeland, 30 november 1874 – Londen, Engeland, 24 januari 1965) was premier van het Verenigd Koninkrijk van 1940 tot 1945.

Het lukte hem de Britse oorlogsinspanning op peil te krijgen en de Verenigde Staten daarbij tot steun te bewegen. Churchill heeft daarmee een beslissende rol in de geallieerde overwinning gespeeld. Als een van de weinige Europeanen was hij Amerikaans ere-staatsburger.


Lees hier ->>> meer interessante quotes van anderen op deze website…


Beste quotes van Winston Churchill

Beste quotes van Winston Churchill


Top 25 – Beste quotes van Winston Churchill


25. Socialism is a philosophy of failure, the creed of ignorance, and the gospel of envy.

Socialisme is een filosofie van mislukking, het credo van onwetendheid en het evangelie van afgunst.

24. Politics is the ability to foretell what is going to happen tomorrow, next week, next month and next year. And to have the ability afterwards to explain why it didn’t happen.

Politiek is het vermogen om te voorspellen wat er morgen, volgende week, volgende maand en volgend jaar gaat gebeuren. En om achteraf de mogelijkheid te hebben om uit te leggen waarom het niet is gebeurd.

23. To improve is to change; to be perfect is to change often.

Verbeteren is veranderen; perfectie is vaak veranderen.

22. A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty.

Een pessimist ziet de moeilijkheid bij elke gelegenheid; een optimist ziet de mogelijkheid in elke moeilijkheid.

21. The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.

De waarheid is onbetwistbaar, kwaadaardigheid kan haar aanvallen, onwetendheid kan haar bespotten, maar uiteindelijk; daar is het.


Top 20 – Beste quotes van Winston Churchill


20. I am ready to meet my Maker. Whether my Maker is prepared for the ordeal of meeting me is another matter.

Ik ben klaar om mijn Maker (God) te ontmoeten. Of mijn Maker (God) is voorbereid op de beproeving om mij te ontmoeten is een andere zaak.

19. The farther backward you can look, the farther forward you are likely to see.

Hoe verder u achteruit kunt kijken, hoe verder vooruit u waarschijnlijk zult zien.

18. History will be kind to me for I intend to write it.

De geschiedenis zal aardig voor me zijn, want ik ben van plan het zelf op te schrijven.

17. You can always count on Americans to do the right thing—after they’ve tried everything else.

U kunt er altijd op rekenen dat Amerikanen het juiste doen – nadat ze al het andere hebben geprobeerd.

16. If you have ten thousand regulations, you destroy all respect for the law.

Als je tienduizend regels hebt, vernietig je alle respect voor de wet.


Top 15 – Beste quotes van Winston Churchill


15. You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life.

Heb je vijanden? Mooi zo. Dat betekent dat je ergens in je leven ergens voor staat.

14. It is a good thing for an uneducated man to read books of quotations.

Het is goed voor een ongeschoolde man om citatenboeken te lezen.

13. If you are going to go through hell, keep going.

Als je door de hel gaat, blijf dan doorgaan.

12. Once in a while you will stumble upon the truth but most of us manage to pick ourselves up and hurry along as if nothing had happened.

Af en toe stuit je op de waarheid, maar de meesten van ons slagen erin om onszelf op te pakken en voort te haasten alsof er niets is gebeurd.

11. A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on.

Een leugen komt halverwege de wereld voordat de waarheid de kans krijgt om het zijn broek aan te trekken.


Zie hier de top 10 dodelijkste wapens Eerste Wereldoorlog.


Top 10 – Beste quotes van Winston Churchill


10. Nancy Astor: “Sir, if you were my husband, I would give you poison.” Churchill: “If I were your husband I would take it.

Nancy Astor: ‘Mijnheer, als u mijn man was, zou ik u vergif geven.’ Churchill: ‘Als ik uw man zou zijn, zou ik tot me nemen.’

9. A fanatic is one who can’t change his mind and won’t change the subject.

Een fanaticus is iemand die niet van gedachten kan veranderen en het onderwerp niet zal veranderen.

8. From now on, ending a sentence with a preposition is something up with which I shall not put.

Vanaf nu is het beëindigen van een zin met een voorzetsel iets waarmee ik niet zal stoppen.

7. The problems of victory are more agreeable than the problems of defeat, but they are no less difficult.

De problemen van de overwinning zijn aangenamer dan de problemen van de nederlaag, maar ze zijn niet minder moeilijk.

6. An appeaser is one who feeds a crocodile—hoping it will eat him last.

Iemand die continu toegeeft is als iemand die een krokodil voedt – in de hoop dat hij hem het laatst opeet.


Top 5 – Beste quotes van Winston Churchill


5. We contend that for a nation to tax itself into prosperity is like a man standing in a bucket and trying to lift himself up by the handle.

Wij beweren dat het voor een land om zichzelf de welvaart in te belasten is als een man die in een emmer staat en probeert zichzelf aan het handvat op te tillen.

4. The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries.

De inherente ondeugd van het kapitalisme is het ongelijk delen van zegeningen; de inherente deugd van socialisme is het gelijke delen van ellende.

3. Some see private enterprise as a predatory target to be shot, others as a cow to be milked, but few are those who see it as a sturdy horse pulling the wagon.

Sommigen zien particuliere ondernemingen als een roofdier dat moet worden doodgeschoten, anderen zien het als een koe om te melken, maar weinigen zien als een stevig paard dat de wagen trekt.

2. There is no such thing as a good tax.

Er bestaat niet zoiets als goede belasting.

1. We make a living by what we get, but we make a life by what we give.

We leven van wat we krijgen, maar maken het leven van wat we geven.