, , , , ,

Invloedrijkste boeken aller tijden – Een top 100 met aanvulling

Invloedrijkste boeken aller tijden

Invloedrijkste boeken aller tijden

De 100 meest invloedrijke boeken ooit geschreven: The History of Thought from Ancient Times to Today (1998). Het is een boek over intellectuele geschiedenis geschreven door Martin Seymour-Smith, een Britse dichter, criticus en biograaf.

De lijst omvat boeken zoals de I Tjing (een oude Chinese tekst), de Hebreeuwse Bijbel (waarvan een versie dient als het ‘Oude Testament’ van de christelijke Bijbel), de Upanishads (een verzameling oude Indiase filosofische teksten), Candide (een Franse satire uit de de periode van de verlichting) en Die Welt als Wille und Vorstellung (een boek van de Duitse filosoof Schopenhauer).


Lees hier ->>> meer over cultuur en hier ->>> meer over boeken op deze website.


Top 100 – Invloedrijkste boeken aller tijden


100. Beyond Freedom and Dignity (1971) –  B. F. Skinner

Beyond Freedom and Dignity (1971) -  B. F. Skinner

Beyond Freedom and Dignity (1971) –  B. F. Skinner

Skinner stelt dat een diepgeworteld geloof in de vrije wil en de morele autonomie van het individu, die hij ‘waardigheid’ noemt’, het vooruitzicht belemmert om wetenschappelijke methoden te gebruiken om gedrag te wijzigen met als doel een gelukkiger en beter georganiseerde samenleving op te bouwen.

Beyond Freedom and Dignity kan worden samengevat als een poging om Skinners wetenschapsfilosofie, de technologie van menselijk gedrag, zijn opvatting van determinisme en wat Skinner ‘culturele techniek’ noemt, te promoten.


99. The Little Red Book –  Mao Zedong
98. The Feminine Mystique –  Betty Friedan
97. The Structure of Scientific Revolutions –  T. S. Kuhn
96. Syntactic Structures –  Noam Chomsky
95. Filosofische onderzoekingen / Philosophische Untersuchungen –  Ludwig Wittgenstein
94. Beëlzebubs verhalen aan zijn kleinzoon –  George Ivanovitch Gurdjieff
93. Nineteen Eighty-Four –  George Orwell (Lees hier ->>> Animal Farm online of download gratis Animal Farm.)
92. Cybernetics –  Norbert Wiener


91. Le Deuxième Sexe / De tweede sexe (1949) –  Simone de Beauvoir

Dit is één van de bekendste werken van het feminisme. Het geldt als de oprichtingstekst voor de feministische beweging in Frankrijk.

De tweede sekse handelt over de verschillende oorzaken van de minderwaardigheid van de vrouw. Dit is zowel in de maatschappij en in bijna alle andere domeinen buitenshuis. Het werk bevestigt dat het de mannen zijn die de wereld beheren. De vrouw, die zich met volle overgave probeert in te zetten voor haar huwelijk en haar kinderen, moet daarvoor aan vrijheid moet inboeten.

Deze situatie van de vrouw is het gevolg van het feit dat zij zich niet in staat acht of dat zij niet alleen wil blijven. Hier ligggen economische en/of sociale redenen aan ten grondslag. De maatschappij, de ouders, het geloof verklaren alle dat de vrouwen ondergeschikt zijn aan de mannen en dat zij een echtgenoot moeten hebben. De ontwikkeling van de vrouwen in vergelijking met die van de mannen en de wereld rondom hen toont hen en de maatschappij dat de vrouw niet dezelfde capaciteiten heeft als de man.


90. The Road to Serfdom –  Friedrich von Hayek
89. Being and Nothingness –  Jean-Paul Sartre
88. The General Theory of Employment, Interest and Money –  John Maynard Keynes
87. The Logic of Scientific Discovery –  Karl Popper
86. The Trial –  Franz Kafka
85. Ich und Du (1923) –  Martin Buber
84. Psychological Types –  Carl Gustav Jung
83. The Mind and Society –  Vilfredo Pareto
82. Relativity: The Special and the General Theory –  Albert Einstein
81. Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking –  William James
80. The Interpretation of Dreams –  Sigmund Freud
79. Thus Spoke Zarathustra –  Friedrich Nietzsche
78. Treatise on Electricity and Magnetism –  James Clerk Maxwell
77. War and Peace –  Leo Tolstoy
76. Experiments on Plant Hybridization –  Gregor Mendel


Top 75 – Invloedrijkste boeken aller tijden


75. First Principles of a New System of Philosophy – Herbert Spencer
74. On Liberty –  John Stuart Mill
73. On the Origin of Species –  Charles Darwin
72. Civil Disobedience –  Henry David Thoreau
71. The Communist Manifesto –  Karl Marx and Friedrich Engels
70. Either/Or –  Søren Kierkegaard


69. Vom Kriege / Over de oorlog (1832-1837) –  Carl von Clausewitz

Een aantal algemeen bekende en aan Vom Kriege toegeschreven stellingen hadden invloed op oorlogen in de negentiende en twintigste eeuw tot op de dag van vandaag.

  • Oorlog is een daad van geweld om zijn wil op te dringen.
  • De verdediging is superieur in verhouding tot de aanval.
  • Doorslaggevende middelen en resultaten verdienen altijd de voorkeur.
  • Om succesvol oorlog te voeren is eenheid vereist tussen de drie elementen die er bij betrokken zijn: het leger, de regering en het volk.
  • Oorlogshandelingen spelen zich af in een mistige, goeddeels ongekende omgeving.
  • Een oorlog is een dynamische onstabiele interactie van emoties, toevalligheden en berekening en kan bijgevolg vele kanten uit.

68. Course of Positive Philosophy –  Auguste Comte
67. The World as Will and Representation –  Arthur Schopenhauer
66. The Phenomenology of Spirit –  George Wilhelm Friedrich Hegel
65. An Essay on the Principle of Population –  Thomas Robert Malthus
64. Enquiry Concerning Political Justice –  William Godwin
63. A Vindication of the Rights of Woman –  Mary Wollstonecraft
62. Reflections on the Revolution in France –  Edmund Burke
61. Confessions –  Jean-Jacques Rousseau
60. Critique of Pure Reason –  Immanuel Kant
59. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire –  Edward Gibbon
58. The Wealth of Nations –  Adam Smith
57. Common Sense –  Thomas Paine


56. Candide, ou l’optimisme (1759) –  François-Marie de Voltaire

Candide is een literair-filosofisch en humoristisch verhaal van Voltaire. Het is een satire op de ideeën van de Duitse filosoof Leibniz. Zijn optimistische levensvisie, dit is de beste van alle mogelijke werelden, wordt genadeloos op de korrel wordt genomen. dr. Pangloss verwoordt zo Voltaire.


55. A Dictionary of the English Language –  Samuel Johnson
54. Encyclopédie –  Denis Diderot
53. A Treatise of Human Nature –  David Hume
52. The New Science –  Giambattista Vico
51. A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge –  George Berkeley


Top 50 – Invloedrijkste boeken aller tijden


50. Essay Concerning Human Understanding –  John Locke
49. Mathematical Principles of Natural Philosophy –  Isaac Newton
48. The Pilgrim’s Progress –  John Bunyan
47. Ethica / Ethiek –  Baruch de Spinoza
46. Pensées –  Blaise Pascal
45. Essays – Gottfried Wilhelm Leibniz
44. Leviathan –  Thomas Hobbes
43. Discours de la Méthode / Verhandeling over de methode –  René Descartes
42. Dialogue Concerning the Two Chief World Systems –  Galileo Galilei
41. The First Folio –  William Shakespeare, compilation of works of the author


40. Novum Organum (1620) –  Francis Bacon

‘Kennis is macht.’ Dit beroemde motto is gebaseerd op een aforisme uit Novum organum, het boek waarmee Francis Bacon in 1620 de grondslag legde voor de moderne wetenschap. Als eerste ontwierp Bacon een methode waarin het experiment centraal staat. Een belangrijk element is de eigen waarneming, waarna toetsbare hypothesen kunnen worden geformuleerd. Vanaf dat moment moet de wetenschap langs inductieve weg tot haar conclusies komen. Novum organum staat daarmee aan de wieg van de moderniteit.


39. Harmonices Mundi –  Johannes Kepler
38. Don Quixote –  Miguel de Cervantes
37. Essays –  Michel Eyquem de Montaigne
36. De revolutionibus orbium coelestium –  Nicolaus Copernicus
35. Institutes of the Christian Religion –  John Calvin
34. Gargantua and Pantagruel –  François Rabelais
33. On the Babylonian Captivity of the Church –  Martin Luther
32. The Prince –  Niccolò Machiavelli
31. In Praise of Folly –  Desiderius Erasmus
30. Divine Comedy –  Dante Alighieri
29. Summa Theologica –  Thomas Aquinas
28. The Zohar – several authors; Compilation of texts of the Kabbalah


27. Moreh Nevuchim / De Gids der Verdoolden – Moses Maimonides

De Gids der Verdoolden is een filosofisch werk over het jodendom door Moses Maimonides (Córdoba (Spanje), 30 maart 1138 – Fustat (Caïro), 13 december 1204). Het beschrijft de harmonisering van verklaringen van de Thora, de wetenschap en de filosofie van Aristoteles. Het werk is in Judeo-Arabisch geschreven.


26. De koran


Top 25 – Invloedrijkste boeken aller tijden


25. Confessiones / Belijdenissen (397-398) – Augustinus van Hippo
24. Enneaden –  Plotinus
23. Grondslagen van het Pyrronisme –  Sextus Empiricus
22. Ta eis heauton / Meditaties (Overpeinzingen) –  Marcus Aurelius
21. Het Evangelie der Waarheid –  Valentinus
20. Annales / Jaarboeken –  Cornelius Tacitus
19. Vitae Parallelae / Parallelle Levens –  Plutarchus
18. Het Nieuwe Testament –  Paulus en anderen
17. Allegorisch Commentaar en de Uitleg van de Wet –  Philo van Alexandrië
16. De rerum natura / Over de natuur der dingen –  Lucretius
15. Aeneis –  Virgilius
14. Dhammapada –  Siddartha Gautama
13. Elementen – Euclides
12. De republiek –  Plato
11. Historiën – Herodotos


Top 10 – Invloedrijkste boeken aller tijden


10. Corpus Aristotelicum –  Aristoteles


9. Corpus Hippocraticum (5e / 4e eeuw voor Chr.) – Hippocrates

Hippocrates

Hippocrates

De Corpus Hippocraticum is een verzameling van zo’n 70 tot 80 geschriften met medische onderwerpen. Deze verzameling is vernoemd naar Hippocrates. Gezien het feit dat deze in verschillende Ionische dialecten geschreven zijn en elkaar zo nu en dan tegenspreken, staat het vrijwel zeker vast dat deze niet door Hippocrates alleen op schrift zijn gezet. Wel bevatten de werken zijn ideeën over en benadering van de medische wetenschap. De Aforismen en de Eed van Hippocrates maken deel uit van deze serie werken.


8. Historiai / De geschiedenis van de Peloponnesische Oorlog –  Thucydides
7. Gesprekken van Confucius –  Confucius
6. Avesta – verschillende auteurs
5. Tao Te Ching –  Laozi


4. Upanishad – verschillende auteurs

De Upanishads zijn esoterische, filosofische verhandelingen die binnen het hindoeïsme als heilig beschouwd worden. Ze behoren tot de shruti, op directe goddelijke inspiratie gebaseerd zonder fouten. Het woord Upanishad betekent letterlijk: ‘neerzitten bij’ en duidt op het zitten van de leerling aan de voeten van de meester. De Upanishads zijn dan ook voor onderrichting bedoeld. De onderrichtingen van de Upanishads zijn uitgewerkt in de vedantafilosofie.


Top 3 – Invloedrijkste boeken aller tijden


3. De Ilias en de Odyssee – Homerus

De Ilias is een vroeg-Grieks epos dat toegeschreven wordt aan de dichter Homerus. Geleerden zijn het er overigens over eens dat deze vorm van poëzie waarschijnlijk eerst mondeling overgedragen werd en pas later op schrift gesteld. De Ilias vertelt over de wrok van Achilles en beschrijft slechts een korte episode van het einde van de Trojaanse Oorlog, die volgens de overlevering tien jaar geduurd heeft.

Uiteindelijk wordt de stad Troje, met behulp van het beroemde Paard van Troje, door de Grieken ingenomen. Hierover wordt echter in de Ilias niets verteld, wel in de Odyssee. Het bekende verhaal van het Trojaanse paard werd beschreven door de Romeinse dichter Vergilius.

Het epos Odyssee gaat voor een belangrijk deel over de zwerftocht van de held Odysseus na afloop van de Trojaanse Oorlog en zijn thuiskomst op het eiland Ithaka.


Zie hier de top 10 beste boeken over het Romeinse Rijk volgens The Guardian.


2. Tenach / Hebreeuwse Bijbel –  verschillende schrijvers

De gehele Tenach

De gehele Tenach

De Tenach is het heilige boek van het jodendom. De Tenach bevat 39 Bijbelboeken die ook in het Oude Testament voorkomen (maar in een andere volgorde). De algemene term, gebruikt in de wetenschap, is Hebreeuwse Bijbel.


1. I Tjing / Boek der Veranderingen

Invloedrijkste boeken aller tijden

Invloedrijkste boeken aller tijden

Het boek beschrijft een oud systeem van kosmologie en filosofie. De achtergrond van deze filosofie is het ‘het in evenwicht brengen van tegenstellingen’, ‘de evolutie van gebeurtenissen als een proces’, en ‘de acceptatie van het onvermijdelijke’.