Meest gebruikte Franse woorden – De top 1000 woorden uit Frankrijk

Meest gebruikte Franse woorden
Meest gebruikte Franse woorden

Meest gebruikte Franse woorden

Met de onderstaande 1000 Franse woorden kom je aardig voor de dag. Ken je ze, kun je ze in combinatie gebruiken en verstaan, dan snap je zo’n 70 procent van wat er gezegd wordt en geschreven wordt. Oftwel: met deze duizend woorden kom je een Frankrijk wel door. Lees en leer meer…


Zie hier ->>> de 100 meest gebruikte Franse werkwoorden en lees hier ->>> meer over Frankrijk op deze website.


Meest gebruikte Franse woorden


Voor het Duits konden we hier ->>> het volgende lezen:

  • 10 meest-gebruikte woorden zijn goed voor 28% van alle woorden.
  • 100 meest-gebruikte woorden zijn goed voor 55% van alle woorden.
  • 1000 meest-gebruikte woorden zijn goed voor 74% van alle woorden.
  • 2000 meest-gebruikte woorden zijn goed voor 80% van alle woorden.

Voor het Frans zal dit waarschijnlijk niet veel anders zijn. Af en toe een Frans liedje beluisteren, een film kijken of het nieuws en je Franse taalvaardigheden zullen heel snel vorderen. Ok, allez en aan den slag…

..
1 comme zoals
2 je ik
3 son zijn
4 que dat
5 il hij
6 était was
7 pour voor
8 sur zeker
9 sont zijn
10 avec met
11 ils zij
12 être zijn
13 à bij
14 un een
15 avoir hebben
16 ce dit
17 à partir de vanaf
18 par door
19 chaud heet
20 mot woord
21 mais maar
22 que wat
23 certains sommigen
24 est is
25 il het
26 vous u
27 ou waar / of
28 eu had
29 la de
30 de van
31 à naar
32 et en
33 un een
34 dans in
35 nous wij
36 boîte doos
37 dehors buiten
38 autre andere
39 étaient waren
40 qui welke
41 faire doen
42 leur hun
43 temps tijd
44 si als
45 volonté wil
46 comment hoe
47 dit zegt
48 un een
49 chaque elk
50 dire zeggen
51 ne niet
52 ensemble samen
53 trois drie
54 vouloir willen
55 air lucht
56 bien goed
57 aussi ook
58 jouer spelen
59 petit klein
60 fin einde
61 mettre plaatsen
62 maison huis
63 lire lezen
64 main hand
65 port haven
66 grand groot
67 épeler spellen
68 ajouter toevoegen
69 même zelfde
70 terre aarde / land
71 ici hier
72 il faut men moet
73 grand groot
74 haut hoog
75 tel zo
76 suivre volgen
77 acte handelen
78 pourquoi waarom
79 interroger vragen
80 hommes mannen
81 changement verandering
82 est allé ging
83 lumière licht
84 genre soort
85 de van
86 besoin nodig hebben
87 maison huis
88 image foto
89 essayer proberen
90 nous wij
91 encore nog (meer)
92 animal dier
93 point punt
94 mère moeder
95 monde wereld
96 près de dichtbij
97 construire bouwen
98 soi zelf
99 terre aarde
100 père vader
101 tout alle
102 nouveau nieuw
103 travail werk
104 partie een deel
105 prendre nemen
106 obtenir krijgen
107 lieu plaats
108 fabriqué gemaakt
109 vivre leven
110 waar
111 après na
112 arrière terug
113 peu beetje
114 seulement alleen maar
115 tour ronde
116 homme man
117 année jaar
118 est venu kwam
119 montrer laten zien
120 tous allemaal
121 bon goed
122 moi mij
123 donner geven
124 notre onze
125 sous onder
126 nom naam
127 très heel
128 par door
129 juste net / juist
130 forme vorm
131 phrase zin
132 grand groot
133 penser denken
134 dire zeggen
135 aider helpen
136 faible zwak
137 ligne lijn
138 différer verschillen
139 tour beurt / toren
140 la cause de oorzaak
141 beaucoup veel
142 signifier betekenen
143 avant voordat
144 déménagement bewegen
145 droit recht
146 garçon jongen
147 vieux oud
148 trop te veel
149 même zelfde
150 elle zij
151 tous allemaal
152 daar
153 quand wanneer
154 jusqu’à tot
155 utiliser gebruiken
156 votre jouw
157 manière manier
158 sur zeker
159 beaucoup veel
160 puis vervolgens
161 les de
162 écrire schrijven
163 voudrais zou willen
164 comme zoals
165 si als
166 ces deze
167 son zijn
168 long lang
169 faire doen
170 chose ding
171 voir zien
172 lui hem
173 deux twee
174 a een
175 regarder kijken
176 plus meer
177 jour dag
178 pourrait zou kunnen
179 aller gaan
180 venir komen
181 fait gedaan
182 nombre nummer
183 son geluid / zijn
184 aucun geen
185 plus meer
186 personnes mensen
187 ma mijn
188 sur zeker
189 savoir weten
190 eau water
191 que dat
192 appel bellen
193 première eerst
194 qui die
195 peut kan
196 vers le bas beneden
197 côté kant
198 été geweest
199 maintenant nu
200 trouver vinden
201 tête hoofd
202 supporter steunen
203 propre schoon
204 page bladzijde
205 devrait zou moeten
206 pays land
207 trouvé gevonden
208 réponse antwoord
209 école school-
210 croître groeien
211 étude studie
212 encore nog
213 apprendre leren
214 usine fabriek
215 couvercle deksel
216 nourriture voedsel
217 soleil zon
218 quatre vier
219 entre tussen
220 état staat
221 garder houden
222 œil oog
223 jamais nooit
224 dernier laatste
225 laisser laten gaan
226 pensée gedachte
227 ville stad
228 arbre boom
229 traverser oversteken
230 ferme stevig
231 dur moeilijk
232 début begin
233 puissance kracht
234 histoire verhaal
235 scie zag
236 loin ver
237 mer zee
238 tirer trekken
239 gauche links
240 tard laat
241 courir rennen
242 ne niet
243 tandis que terwijl
244 presse pers
245 proche dichtbij
246 nuit nacht
247 réel echt
248 vie leven
249 peu weinig

Zie hier de top 10 historische plaatsen om te bezoeken in Frankrijk.


250 nord noorden
251 livre boek
252 porter dragen
253 a pris genomen
254 science wetenschap
255 manger eten
256 chambre kamer
257 ami vriend
258 a commencé begonnen
259 idée idee
260 poisson vis
261 montagne berg
262 Arrêtez hou op
263 une fois een keer
264 base baseren
265 entendre horen
266 cheval paard
267 coupe besnoeiing
268 sûr zeker
269 regarder kijken
270 couleur kleur
271 face gezicht
272 bois hout
273 principal belangrijkste
274 ouvert open
275 paraître lijken
276 ensemble samen
277 suivant volgende
278 blanc wit
279 enfants kinderen
280 commencer beginnen
281 eu had
282 marcher lopen
283 exemple voorbeeld
284 facilité gemak
285 papier papier
286 groupe groep
287 toujours altijd
288 musique muziek
289 ceux die
290 tous les deux beide
291 marque merk
292 souvent vaak
293 lettre brief
294 jusqu’à ce que tot
295 mile mijl
296 rivière rivier
297 voiture auto
298 pieds voeten
299 soins zorg
300 deuxième tweede

Zie hier de tien mooiste natuurgebieden in Frankrijk.


301 assez genoeg
302 plaine duidelijk
303 fille meisje
304 habituel gebruikelijk
305 jeune jong
306 prêt klaar
307 au-dessus boven
308 jamais nooit
309 rouge rood
310 liste lijst
311 bien que hoewel
312 sentir voelen
313 parler praten
314 oiseau vogel
315 bientôt spoedig
316 corps lichaam
317 chien hond
318 famille familie
319 direct direct
320 pose houding
321 laisser laten
322 chanson lied
323 mesurer meten
324 porte deur
325 produit Product
326 noir zwart
327 court kort
328 chiffre cijfer
329 classe klasse
330 vent wind
331 question vraag
332 arriver aankomen
333 complète compleet
334 navire schip
335 zone gebied
336 moitié de helft
337 rock rots
338 ordre bestellen
339 feu vuur
340 sud zuiden
341 problème probleem
342 pièce stuk
343 dit zegt
344 savait wist
345 passer laten gaan
346 depuis sinds
347 haut hoog
348 ensemble samen
349 roi koning
350 rue straat
351 pouce duim
352 multiplier vermenigvuldigen
353 rien niets
354 cours les
355 rester blijven
356 roue wiel
357 plein vol
358 force kracht
359 bleu blauw
360 objet voorwerp
361 décider beslissen
362 surface oppervlakte
363 profond diep
364 lune maan
365 île eiland
366 pied voet
367 système systeem
368 occupé druk
369 test test
370 record record
371 bateau boot
372 commun gemeenschappelijk
373 or goud
374 possible mogelijk
375 plan plan
376 place plaats
377 sec droog
378 se demander zich afvragen
379 rire lach
380 mille duizend
381 il ya er is
382 ran liep
383 vérifier controleren
384 jeu spel
385 forme vorm
386 assimiler gelijkstellen
387 chaud warm
388 manquer missen
389 apporté gebracht
390 chaleur warmte
391 neige sneeuw
392 pneu band
393 apporter brengen
394 oui ja
395 lointain ver weg
396 remplir vullen
397 est is / west
398 peindre verven
399 langue taal
400 entre tussen
401 unité eenheid
402 puissance kracht
403 ville stad
404 fin einde
405 certain zeker
406 voler vliegen
407 tomber vallen
408 conduire leiden
409 cri huilen
410 sombre donker
411 machine machine
412 Note opmerking
413 patienter wacht
414 plan plan
415 figure figuur
416 étoile ster
417 boîte doos
418 nom naam
419 domaine domein
420 reste rest
421 correct correct
422 capable bekwaam
423 livre boek
424 Terminé klaar
425 beauté schoonheid
426 entraînement opleiding
427 résisté verzet
428 contenir bevatten
429 avant eerder
430 enseigner onderwijzen
431 semaine week
432 finale laatste
433 donné gegeven
434 vert groen
435 oh oh
436 rapide snel
437 développer ontwikkelen
438 océan oceaan
439 chaud warm
440 gratuit gratis
441 minute minuut
442 fort sterk
443 spécial bijzonder
444 esprit geest
445 derrière achter
446 clair duidelijk
447 queue staart
448 produire produceren
449 fait gedaan
450 espace ruimte
451 entendu gehoord
452 meilleur best
453 heure uur
454 mieux beter
455 vrai waar
456 pendant tijdens
457 cent honderd
458 cinq vijf
459 rappeler herinneren
460 étape stap
461 tôt vroeg
462 tenir houden
463 ouest west
464 sol grond
465 intérêt rente
466 atteindre bereiken
467 rapide snel
468 verbe werkwoord
469 chanter zingen
470 écouter luister
471 six zes
472 table tafel
473 Voyage reizen
474 moins minder
475 matin ochtend-
476 dix tien
477 simple eenvoudig
478 plusieurs velen
479 voyelle klinker
480 vers richting
481 guerre oorlog
482 poser stellen
483 contre tegen
484 modèle model
485 lent traag
486 centre centrum
487 amour liefde
488 personne niemand
489 argent geld
490 servir dienen
491 apparaître verschijnen
492 route weg
493 carte kaart
494 pluie regen
495 règle regel
496 gouverner regeren
497 tirer trekken
498 froid kou
499 avis mening

Zie hier de Top 10 meest gesproken talen in Afrika.


500 voix stem
501 énergie energie
502 chasse jacht
503 probable waarschijnlijk
504 lit bed
505 frère broer
506 œuf ei
507 tour rijden
508 cellule cel
509 croire geloven
510 peut-être misschien
511 choisir kiezen
512 soudain plotseling
513 compter tellen
514 carré vierkant
515 raison reden
516 longueur lengte
517 représenter staan ​​voor
518 art kunst
519 sujet onderwerp
520 région regio
521 taille grootte
522 varier variëren
523 régler afrekenen
524 parler spreken
525 poids gewicht
526 général algemeen
527 glace ijs
528 question vraag
529 cercle cirkel
530 paire paar
531 inclure omvatten
532 fracture verdelen
533 syllabe lettergreep
534 feutre voelde
535 grandiose groots
536 balle bal
537 encore nog
538 vague golf
539 tomber laten vallen
540 cœur hart
541 h ben
542 présent aanwezig
543 lourd zwaar
544 danse dans
545 moteur motor
546 position positie
547 bras arm
548 large breed
549 voile zeil
550 matériel materiaal
551 fraction fractie
552 forêt bos
553 s’asseoir zitten
554 course les
555 fenêtre raam
556 magasin winkel
557 été zomer
558 train trein
559 sommeil slaap
560 prouver bewijzen
561 seul eenzaam
562 jambe been
563 exercice oefening
564 mur muur
565 capture vangst
566 monture montuur
567 souhaiter wensen
568 ciel lucht
569 conseil bord
570 joie vreugde
571 hiver winter
572 sat zaak
573 écrit geschreven
574 sauvage wild
575 instrument instrument
576 conservé gehouden
577 verre glas
578 herbe gras
579 vache koe
580 emploi werk
581 bord rand
582 signe teken
583 visite bezoek
584 passé verleden
585 doux zacht
586 amusement pret
587 clair helder
588 gaz gas
589 temps weer
590 mois maand
591 million miljoen
592 porter dragen
593 finition af hebben
594 heureux gelukkig
595 espoir hoop
596 fleur bloem
597 vêtir kleden
598 étrange vreemd
599 disparu weg
600 commerce handel
601 mélodie melodie
602 voyage reis
603 bureau kantoor
604 recevoir ontvangen
605 rangée rij
606 bouche mond
607 exact exact
608 symbole symbool
609 mourir dood gaan
610 moins minst
611 difficulté probleem
612 cri roepen
613 sauf behalve
614 écrit tekst
615 semence zaad
616 ton toon
617 joindre bijvoegen
618 suggérer voorstellen
619 propre schoon
620 pause pause
621 dame dame
622 cour werf
623 augmenter toenemen
624 mauvais slecht
625 coup klap
626 huile olie
627 sang bloed
628 toucher aanraken
629 a augmenté toegenomen
630 cent cent
631 mélanger mengen
632 équipe team
633 fil draad
634 coût kosten
635 perdu verloren
636 brun bruin
637 porter dragen
638 jardin tuin
639 égal gelijk
640 expédié verzonden
641 choisir kiezen
642 est tombé gevallen
643 s’adapter aanpassen
644 débit tekort
645 juste eerlijk
646 banque bank
647 recueillir verzamelen
648 sauver sparen
649 contrôle controle
650 décimal decimaal
651 oreille oor
652 autre anders
653 tout à fait heel
654 cassé kapot gegaan
655 cas zaak
656 milieu midden
657 tuer doden
658 fils zoon
659 lac meer
660 moment moment
661 échelle schaal
662 fort luid
663 printemps de lente
664 observer observeren
665 enfant kind
666 droit rechtdoor
667 consonne medeklinker
668 nation natie
669 dictionnaire woordenboek
670 lait melk
671 vitesse snelheid
672 méthode methode
673 organe orgaan
674 payer betalen
675 âge leeftijd
676 section sectie
677 robe jurk
678 nuage wolk
679 surprise verrassing
680 calme rustig
681 pierre steen
682 minuscule klein
683 montée beklimmen
684 frais koel
685 conception ontwerp
686 pauvres arm
687 lot partij
688 expérience ervaring
689 bas bodem
690 clé sleutel
691 fer ijzer
692 unique uniek
693 bâton stok
694 plat vlak
695 vingt twintig
696 peau huid
697 sourire glimlach
698 pli vouw
699 trou gat
700 sauter springen
701 bébé baby
702 huit acht
703 village dorp
704 se rencontrent ontmoeten
705 racine wortel
706 acheter kopen
707 augmenter verhogen
708 résoudre oplossen
709 métal metaal
710 si of
711 pousser duwen
712 sept zeven
713 paragraphe paragraaf
714 troisième derde
715 doit zal
716 en attente gehouden
717 cheveux haar
718 décrire beschrijven
719 cuisinier keuken
720 étage verdieping
721 chaque ieder
722 résultat resultaat
723 brûler branden
724 colline heuvel
725 coffre-fort veilig
726 chat kat
727 siècle eeuw
728 envisager overwegen
729 type type
730 droit wet
731 peu beetje
732 côte kust
733 copie kopie
734 phrase uitdrukking
735 silencieux stil
736 haut hoog
737 sable zand
738 sol bodem
739 rouleau rolletje
740 température temperatuur
741 doigt vinger
742 industrie industrie
743 valeur waarde
744 lutte strijd
745 mensonge leugen
746 battre slaan
747 exciter prikkelen
748 naturel natuurlijk
749 vue zicht
750 sens zin
751 capital hoofdstad
752 ne sera pas niet
753 chaise stoel
754 danger gevaar
755 fruit fruit
756 riche rijk
757 épais dik
758 soldat soldaat
759 processus werkwijze
760 fonctionner bedienen
761 pratique praktijk
762 séparé scheiden
763 difficile moeilijk
764 médecin dokter
765 s’il vous plaît alstublieft
766 protéger beschermen
767 midi middag
768 récolte oogst
769 moderne modern
770 élément element
771 frapper raken / slaan
772 étudiant leerling
773 coin hoek / munt
774 partie partij
775 alimentation eten
776 dont wiens
777 localiser bevinden
778 anneau ring
779 caractère karakter
780 insecte insect
781 pris gevangen
782 période periode
783 indiquer wijzen op
784 radio radio
785 rayon onderdeel / straling / gebied
786 atome atoom
787 humain mens
788 histoire geschiedenis
789 effet effect
790 électrique elektrisch
791 attendre wachten
792 os bot
793 rail het spoor
794 imaginer voorstellen
795 fournir voorzien
796 se mettre d’accord mee eens zijn
797 ainsi dus
798 doux zacht
799 femme vrouw
800 capitaine gezagvoerder
801 deviner raden
802 nécessaire noodzakelijk
803 net scherp
804 aile vleugel
805 créer creëren
806 voisin buurman
807 lavage de was
808 chauve-souris vleermuis
809 plutôt liever
810 foule menigte
811 blé maïs
812 comparer vergelijken
813 poème gedicht
814 chaîne draad
815 cloche klok
816 dépendre afhangen
817 viande vlees
818 frotter wrijven
819 tube buis
820 célèbre beroemd
921 dollar dollar
822 courant krant / gewoon / stroom
823 peur angst
284 vue zicht
825 mince dun
826 triangle driehoek
827 planète planeet
828 se dépêcher haasten
829 chef chef
830 colonie kolonie
831 horloge horloge
832 mine de mijne
833 lien binden
834 entrer binnengaan
835 majeur majeur
836 frais vers
837 recherche zoeken
838 envoyer sturen
839 jaune geel
840 pistolet pistool
841 permettre toestaan
842 impression afdrukken
843 mort dood
844 place plek
845 désert woestijn
846 costume pak
847 courant actueel
848 ascenseur lift
840 rose roos
850 arriver aankomen
851 maître meester
852 piste spoor
853 mère ouder
854 rivage kust
855 division divisie
856 feuille blad
857 substance stof
858 favoriser voorkeur hebben
859 relier aansluiten
860 poste post
861 passer voorbij gaan
862 corde touw
863 graisse vet
864 heureux blij
865 original origineel
866 part delen
867 station station
868 papa vader
869 pain brood
870 charger in rekening brengen
871 propre schoon
872 bar bar
873 proposition voorstellen
874 segment segment
875 esclave slaaf
876 canard eend
877 instant instant
878 marché markt
879 degré mate
880 peupler bevolken
881 poussin kuiken
882 cher Geachte
883 ennemi vijand
884 répondre antwoord
885 boisson drinken
886 se produire maken
887 support ondersteuning
888 discours gesprek
889 nature natuur
890 gamme reeks
891 vapeur stoom
892 mouvement beweging
893 chemin pad
894 liquide vloeistof
895 enregistrer inschrijven
896 signifiait betekenis
897 quotient verhouding
898 dents tanden
899 coquille schelp
900 cou nek
901 oxygène zuurstof
902 sucre suiker
903 décès dood
904 assez genoeg
905 compétence vaardigheid
906 femmes vrouwen
907 saison seizoen
908 solution oplossing
909 aimant magneet
910 argent zilver / geld
911 merci dank
912 branche tak / afdeling
913 rencontre ontmoeting
914 suffixe achtervoegsel
915 particulièrement vooral
916 figue figuur
917 peur bang
918 énorme reusachtig
919 sœur zus
920 acier staal
921 discuter bespreken
922 avant vooruit
923 similaire vergelijkbaar
924 guider leiden
925 expérience ervaring
926 score score
927 pomme appel
928 acheté gekocht
929 LED LED
930 pas stap
931 manteau jas
932 masse massa
933 carte kaart
934 bande groep
935 corde touw
936 glissement glad
937 gagner winnen
938 rêver dromen
939 soirée avond
940 condition staat
941 alimentation voeding
942 outil gereedschap
943 total totaal
944 de base eenvoudig
945 odeur geur
946 vallée vallei
947 ni noch
948 double dubbele
949 siège stoel
950 continuer doorgaan met
951 bloc blok
952 graphique grafiek
953 chapeau hoed
954 vendre verkopen
955 succès succes
956 entreprise bedrijf
957 soustraire aftrekken
958 événement evenement
959 particulier bijzonder
960 accord deal
961 baignade een bad nemen
962 terme termijn
963 opposé tegenover
964 femme vrouw
965 chaussure schoen
966 épaule schouder
967 propagation verspreiding
968 organiser regelen
969 camp kamp
970 inventer uitvinden
971 coton katoen
972 geboren
973 déterminer bepaling
974 litre liter
975 neuf negen
976 camion vrachtauto
977 bruit lawaai
978 niveau niveau
979 chance kans
980 recueillir verzamelen
981 boutique winkel
982 tronçon stronk
983 jeter gooien
984 éclat schijnsel
985 propriété eigendom
986 colonne kolom
987 molécule molecuul
988 sélectionner selecteren
989 mal verkeerd
990 gris grijs
991 répétition herhaling
992 exiger eisen
993 large breed
994 préparer bereiden
995 sel zout
996 nez neus
997 pluriel meervoud
998 colère woede
999 revendication vraag / eis
1000 continent continent

Kun je er geen genoeg van krijgen? Veux-tu de plus? Zie hier ->>> Frans voor op reis / handige Franse woorden en zinnen op deze website?

Of:1000 moderne Franse woorden en uitdrukkingen – Franse straattaal.