Nederland het beloofde land? Heel veel beter kan het niet…

0
Nederland het beloofde land? Heel veel beter kan het niet...
Nederland het beloofde land? Heel veel beter kan het niet...

Nederland het beloofde land? Heel veel beter kan het niet…

Het gaat nog steeds kei- en keigoed met de Nederlanders, zeker in vergelijking met de rest van de wereld. Maar dan moeten we wel het rapport van het Centraal Bureau van Statistieken geloven.

Hoe weten we dit, dat we zo lekker bezig zijn? Nou, in 2015 stelden de Verenigde Naties 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen vast: de Sustainable Development Goals (SDGs).

Deze SDGs worden wereldwijd gezien als de belangrijkste beleidsthema’s voor de komende 15 jaar. En wij scoren als Nederland retegoed. Verbeterpuntjes? Zekers, als het gaat om duurzaamheid in relatie tot de levende natuur moet er een tandje bij. Maar verder… Lees zelf maar.


Lees hier ->>> meer over het milieu op deze website…


Nederland het beloofde land? Heel veel beter kan het niet…

Zo dit zijn de 17 doelstellingen van de Sustainable Development Goals


1. Einde maken aan armoede overal, in alle vormen

“Extreme armoede ofwel de dagelijkse strijd om fysiek overleven (leven met minder dan 1,90 dollar per dag als de internationale armoedegrens) bestaat niet in Nederland. Iedere burger heeft in beginsel een dak boven zijn hoofd, hoeft geen honger te lijden, kan zich deugdelijk kleden en heeft toegang tot medische zorg.”


2. Einde maken aan honger, bereiken van voedselzekerheid en verbeterde voeding en het bevorderen van duurzame landbouw

“Ondervoeding en voedselonzekerheid komen nagenoeg niet niet voor in Nederland. Eerder is er sprake van overgewicht.” en “De Nederlandse voedselproductie is zeer hoog,
maar Nederland scoort erg laag op de duurzaamheid van die productie.”


3. Verzekeren van goede gezondheid en welzijn op elke leeftijd bevorderen

“De score op tevredenheid met het leven in Nederland is hoog vergeleken met andere EU-landen, en zeer stabiel.” en “Er zijn relatief weinig Nederlanders die rapporteren dat hun behoeften aan medische zorg niet vervuld kunnen worden omdat deze te duur zou zijn.”


4. Verzekeren van gelijke toegang tot kwalitatief goed onderwijs en bevorderen van levenslang leren voor iedereen

“Het percentage hoger opgeleiden in de Nederlandse bevolking 25–64 jaar is ruim 35 procent in 2015. Daarmee scoort Nederland net boven de middenmoot in de EU.”


5. Bereiken van seksegelijkheid en zelfontplooiing/empowerment voor alle vrouwen en meisjes

“Het aandeel vrouwen in het nationale parlement en lokale overheden in Nederland is internationaal gezien hoog, en blijft stabiel.”


6. Verzekeren van toegang tot en duurzaam beheer van water en riolering voor iedereen

“In principe heeft iedereen in Nederland toegang tot schoon en betaalbaar drinkwater en tot sanitaire voorzieningen.”


7. Verzekeren van toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

“In Nederland is de toegang tot betrouwbare en betaalbare energiediensten zoals elektriciteit en aardgas goed geregeld.”


8. Bevorderen van aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en eerlijk werk voor iedereen

“De arbeidsomstandigheden zijn sterk verbeterd sinds 2008 afgemeten aan het aantal fatale en niet-fatale gevallen met verwondingen door ongelukken op het werk.”


9. Opbouwen van robuuste infrastructuur, bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisatie en stimuleer innovatie

“De dichtheid van het wegennetwerk in Nederland is hoog, vrijwel iedereen is bereikbaar.”


10. Terugdringen van ongelijkheid binnen en tussen landen

“Volgens de Palma ratio, die overigens stabiel blijft sinds 2000, is de Nederlandse inkomensongelijkheid redelijk klein vergeleken met andere EU-landen in 2013.”


11. Steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, robuust en duurzaam maken

“…het aandeel mensen dat slachtoffer was van misdaad in Nederland enigszins gedaald (van 19,8 procent in 2012 naar 17,6 in 2015).”


12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

“…de materialen-voetafdruk is gestegen in Nederland. Echter, de binnenlandse consumptie van grondstoffen (per capita) is gedaald, en internationaal gezien consumeert Nederland relatief weinig grondstoffen.”


13. Ondernemen van urgente actie om klimaatverandering en de gevolgen ervan tegen te gaan.

“Internationaal vergeleken heeft Nederland relatief veel broeikasgasemissies per inwoner (in 2014) en historische CO2  uitstoot per inwoner (2013).”


14. Conserveren en duurzaam gebruik maken van de oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling

“Nederland doet relatief veel aan bescherming van de zee- en kustgebieden en staat hiermee al sinds 2012 op een (gedeelde) eerste plaats binnen de EU volgens de Lasting Special Places Index.”


15. Beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzame gebruik van ecosystemen, duurzaam beheren van bossen, tegengaan van woestijnvorming, tegengaan en terugdraaien van landdegradatie, en het verlies aan biodiversiteit een halt toeroepen

“Het aandeel van bos- en natuurgebied in de totale oppervlakte in Nederland is stabiel (natuur) of neemt zelfs toe (bos).”


16. Bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzekeren van toegang tot justitie voor iedereen en creëren van doeltreffende, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op elk niveau

“Iets meer dan 80 procent van de mensen in 2015 voelt zich veilig ’s avonds in hun eigen buurt.” en “Nederlanders krijgen relatief weinig te maken met corruptie en dit blijft stabiel volgens de Corruptie Index van Transparency International.”


17. Versterken van de implementatiemiddelen en vernieuwen van het mondiaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling

“Steun door de overheid aan ontwikkelingslanden wordt gefinancierd uit haar inkomsten. Deze inkomsten (als percentage van het bbp) zijn stabiel en gemiddeld vergeleken met andere EU-landen. De Nederlandse ontwikkelingshulp is internationaal gezien vrij hoog (0,64 procent van het bbp in 2014) maar al jaren dalende (0,84 in 2000).”


Zie hier de Top 10 meest vervuilde steden ter wereld 2023.


Geef een reactie