Top 10 meest bedreigde diersoorten ter wereld 2023

0
Javaanse neushoorn - Top 10 meest bedreigde diersoorten ter wereld 2023
Javaanse neushoorn - Top 10 meest bedreigde diersoorten ter wereld 2023

Meest bedreigde diersoorten ter wereld 2023

Laten we een beetje zuinig zijn op de aarde en wel hierom. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over de natuur op deze website.


Top 10 meest bedreigde diersoorten ter wereld 2023

Bron: www.wwf.org.uk


10. Karetschildpad

De karetschildpad is één van de zeven soorten zeeschildpadden en is in tropische en subtropische kustwateren van de Atlantische Oceaan, de Indische Oceaan en de Stille Oceaan.

Aangenomen wordt dat hun aantal tussen de 20.000 en 23.000 nestelende schildpadden ligt, hoewel het moeilijk is om hun werkelijke populatieaantallen te beoordelen. Dit omdat aangezien zeeschildpadden de echte oceaanzwervers zijn.

In de afgelopen 30 jaar zijn de wereldwijde populaties van karetschildpadden met minstens 80% afgenomen

Dit als gevolg van onopzettelijke vangst in vistuig, aantasting van habitats, schade aan koraalriffen en de illegale handel in karetschildpadschelpen en -producten.

Andere door de mens veroorzaakte bedreigingen, zoals plasticvervuiling, klimaatverandering en stijgende zeespiegel, kunnen in de toekomst verder bijdragen aan de achteruitgang van deze soort.


Zie hier de Top 10 beste landen om dieren in het wild te zien.


9. Sumatraanse orang-oetan

Sumatraanse orang-oetan
Sumatraanse orang-oetan

De Sumatraanse orang-oetan komt uitsluitend voor op het eiland Sumatra, Indonesië, met minder dan 14.000 individuen in het wild. Ze worden met soortgelijke bedreigingen geconfronteerd als hun Borneose en Tapanuli-tegenhangers.

Van houtkap, landbouwplantages en groeiende infrastructuurontwikkeling tot de illegale handel in huisdieren.

Orang-oetans hebben uitgestrekte stukken verbonden bos nodig om in te leven. Tussen 1985 en 2007 verloren deze mensapen 60% van hun boshabitat.

Tegenwoordig zijn de meeste van deze orang-oetans te vinden in het noordelijkste puntje van Sumatra in het Leuser-ecosysteem. Dit is een landschap met tropische laaglandregenwouden en stomende veenmoerassen.


Zie hier Top 10 meest bijzondere dieren te zien in India.


8. Afrikaanse bosolifant

Afrikaanse bosolifant
Afrikaanse bosolifant

Diep in de dichte, vochtige bossen van West- en Centraal-Afrika vind je de ongrijpbare bosolifant. Dit is één van de twee leden van de Afrikaanse olifantensoort.

Het werkelijke aantal wilde Afrikaanse bosolifanten blijft onzeker vanwege hun schuwe aard, maar we weten wel dat het een ernstig bedreigde diersoort is en in 31 jaar tijd met naar schatting 86% is afgenomen.

De belangrijkste reden voor de achteruitgang is te wijten aan stropers, die frequent, wijdverbreid en intensief is, vooral in Centraal-Afrika.

Naast het stropen van olifanten, hebben het verlies van leefgebieden en veranderingen in landgebruik voor landbouw en ander landgebruik geleid tot versnipperde leefgebieden.

Tegenwoordig bezetten Afrikaanse bosolifanten ongeveer 25% van hun historische verspreidingsgebied, verspreid over 20 verschillende Afrikaanse landen, voornamelijk in Gabon en de Republiek Congo.


7. Zwarte neushoorn

Zwarte neushoorn
Zwarte neushoorn

Tussen 1960 en 1995 leden zwarte neushoornpopulaties dramatische verliezen in hun aantal als gevolg van grootschalige stropen. Ongeveer 2% overleefde de zware aanval uit het verleden.

Toen het behoud van neushoorns voet aan de grond kreeg, is hun aantal sinds de jaren negentig in heel Afrika meer dan verdubbeld. Maar zwarte neushoorns worden nog steeds vermeld als ernstig bedreigd door de IUCN, met ongeveer 5.630 individuen in het wild.

Drie ondersoorten van de zwarte neushoorn overleven nu, en de westelijke zwarte neushoorn is in 2011 uitgestorven verklaard.

Tegenwoordig komt 95% van de zwarte neushoorns voor in slechts vier landen: Kenia, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe.

De grootste bedreiging voor de resterende populatie zijn nog steeds stropers voor hun hoorn. In de afgelopen 10 jaar zijn bijna 10.000 Afrikaanse neushoorns gedood om te voorzien in de illegale handel.


Zie hier de Top 10 meest agressieve dieren ter wereld.


6. Yangtze Bruinvis

Yangtze Bruinvis
Yangtze Bruinvis

De Yangtze Bruinvis is de de enige levende zoetwaterbruinvis ter wereld is. Ditzoogdier leeft momenteel in de Yangtze-rivier in China. Jaren van aantasting van het milieu, overbevissing en waterverontreiniging hebben nadelige gevolgen voor veel diersoorten.

Ooit leefden Yangtze-rivierdolfijnen samen met niet-vinnige bruinvissen, maar er zijn de afgelopen twee decennia geen zoetwaterdolfijnen waargenomen.

Om deze soort te beschermen, heeft China in 2021 deze bruinvissen opgewaardeerd tot ‘beschermde soorten van het eerste niveau’.

Dit is het hoogste niveau van bescherming dat beschikbaar is in het land. In 2018 bedroeg hun aantal nog steeds ongeveer 1.000 en stabiliseerde het zich in het wild.


5. Tapanuli-orang-oetan

Tapanuli-orang-oetan
Tapanuli-orang-oetan

De Tapanuli-orang-oetan is de nieuw beschreven soort orang-oetan, die in 2017 als een aparte soort is vermeld.

Er leeft slechts een enkele, geïsoleerde populatie van Tapanuli-orang-oetans in het wild. De populatie is beperkt is tot de tropische bossen van het Batang Toru-ecosysteem op het eiland Sumatra, Indonesië.

Tegenwoordig zijn deze in bomen levende primaten ernstig bedreigd met minder dan 800 individuen in het wild. Ze zijn daarmee de meest bedreigde mensapensoort ter wereld zijn.

Het verlies van leefgebied is een van de grootste bedreigingen voor zijn voortbestaan. Tropische bossen worden vervangen door landbouw, mijnbouw en hydro-elektrische en geothermische ontwikkeling.

Tussen 1985 en 2007 ging meer dan 40% van de bossen in de provincie Noord-Sumatra, waar de Tapanali-orang-oetan voorkomt, verloren.


Zie hier de Top 25 meest taaie dieren ter wereld.


4. Berggorilla

Gorilla
Berggorilla

De berggorilla is een ondersoort van de oostelijke gorilla.

Ze leven in twee geïsoleerde populaties in de bossen op grote hoogte in de vulkanische, bergachtige streken van de Democratische Republiek Congo, Rwanda en Oeganda, en in het Bwindi Impenetrable National Park van Oeganda.

Het Virunga-landschap heeft een geschiedenis van politieke instabiliteit en veel armoede in de regio. Dit vormt een substantiële bedreiging voor het aantal berggorilla’s.

Dit aangezien mensen zijn verhuisd naar gebieden dichter bij deze mensapen voor voedsel, onderdak en ruimte.

Desondanks maken berggorilla’s een veelbelovend herstel door met instandhoudingsinspanningen en interventies van lokale en internationale partners en het WWF.

Dit via het International Gorilla Conservation Programme. Er leven iets meer dan 1.000 berggorilla’s in het wild.


3. Sumatraanse tijger

Sumatraanse tijger
Sumatraanse tijger

De Sunda-eilandtijger, of de Sumatraanse tijger, is de kleinste ondersoort van de tijger ter wereld met een gewicht tot 140 kg.

Ter referentie: de tijgers die in de Amur-regio leven, zijn de grootste van alle grote katachtigen. Hier wegen mannetjes tot twee keer zoveel kunnen als tijgers op het Sunda-eiland.

Ze zijn zeer zeldzaam, naar schatting zijn er ongeveer 600 in het wild. Ze zijn alleen te vinden voor op het Indonesische eiland Sumatra.

Sinds de jaren tachtig is de menselijke bevolking van Zuidoost-Azië bijna verdubbeld van 357 miljoen tot ongeveer 668 miljoen in 2020. Dit heeft gevolgen gehad voor het aantal tijgers, dat samen met hun leefgebieden is gekrompen.

Naarmate menselijke nederzettingen zich in de regio uitbreiden, zullen tijgers op het Sunda-eiland steeds vaker mensen tegenkomen.

Dit zou kunnen leiden tot een verdere toename van het conflict tussen mens en tijger. Het stropen van tijgers en de illegale handel in delen en producten van tijgers zijn ook van groot belang voor hun voortbestaan.


2. Amoerpanter

 Amoerpanter Amoerpanter

Het Amoerpanter is één van de zeldzaamste grote katachtigen ter wereld, er leven nog maar zo’n 100 exemplaren in het wild. Hoewel hun populatie stabiel lijkt te zijn en toeneemt, worden deze luipaardondersoorten sinds 1996 nog steeds ernstig bedreigd.

Amoerpanters komen alleen voor in een relatief klein gebied in het uiterste oosten van Rusland en in het noordoosten van Rusland.

De overgebleven Amoerluipaarden hebben te maken met meerdere bedreigingen, waaronder verlies en versnippering van leefgebieden, prooischaarste en transportinfrastructuur zoals wegen.

Er is echter hoop voor deze zeldzame grote kat. Ongeveer 75% van hun leefgebied ligt in beschermde gebieden in Rusland en China, en ze trekken ook naar geschikte habitats buiten deze beschermde gebieden.


1. Javaanse neushoorn

Javaanse neushoorn
Javaanse neushoorn

De Javaanse neushoorns, ooit te vinden in heel Zuidoost-Azië, hebben een duizelingwekkende afname in aantal door de jacht en het verlies van leefgebied.

De eenzame wilde populatie Javaanse neushoorns is één van de zeldzaamste neushoornsoorten. Er zijn er ongeveer nog 75 individuen, alleen te vinden is op het eiland Java, Indonesië.

Het Ujung Kulon National Park, dat op de Werelderfgoedlijst staat, is het laatst overgebleven toevluchtsoord van Javaanse neushoorns.

Maar het gebied lijdt ook onder de binnendringende Arenga-palm, waardoor de neushoorns minder te eten hebben en minder leefgebied hebben om rond te dwalen.

Daarnaast is de kleine Javaanse neushoornpopulatie ook extreem kwetsbaar voor uitsterven als gevolg van natuurrampen, ziekte, stropen en mogelijke inteelt.


Top 10 meest bedreigde diersoorten ter wereld 2023

  1. Javaanse neushoorn
  2. Amoerpanter
  3. Sumatraanse tijger
  4. Berggorilla
  5. Tapanuli-orang-oetan
  6. Yangtze Bruinvis
  7. Zwarte neushoorn
  8. Afrikaanse bosolifant
  9. Sumatraanse orang-oetan
  10. Karetschildpad

Geef een reactie