Woordenboek Managementtaal / Kantoortaal met bijna 500 (bullshit) woorden

Managementtaal woordenboek
Managementtaal woordenboek

Woordenboek Managementtaal en katoortaal

Na het succesvolle Straattaal Woordenboek gaan we vrolijk verder met het Managementtaal Woordenboek. Bijna 500 woorden managementtaal of kantoortaal en hun betekenissen hebben we op het internet kunnen vinden. Lees, huiver en vul maar aan…


Lees hier ->>> meer over taal op deze website.


Woordenboek Managementtaal


Getallen

1.0 Oude versie
2.0 Nieuwe of verbeterde versie van iets
360-graden feedback Beoordeling en ontwikkeling van medewerkers voor het meten van competenties

A

Aanhaken Meedoen
Aantakken Meedoen
Aanvliegen De wijze waarop men iets gaat doen
Abbreviatie Afkorting
Abort Afbreken
Access Toegang
Account Klant
Acquireren (acquire) Verwerven
Action points Dingen die gedaan moeten worden
Added value Toegevoegde waarde
Adresseren Iets benoemen en er mee aan de slag gaan
Affordable loss Een aanvaardbaar verlies
Affordable loss Een aanvaardbaar verlies
Afkaderen Grens stellen
Afrekenen Straffen of belonen op basis van prestaties
Aftikken Beslissen of afsluiten
Agile Manier van werken waarbij behendigheid voorop staat
ALAP As late as possible; zo laat mogelijk
Alle neuzen dezelfde kant op Zorgen dat er samegewerkt wordt
Alliantie (alliance) Bondgenootschap of (ver)bond
Applicatie (application) Toepassing
Area Gebied
ASAP As soon as possible; zo spoedig mogelijk
Assumptie (assumption) Veronderstelling
Attaqueren (attack) Aanvallen
Attitude Houding
Attractief (attractive) Aantrekkelijk
Attribueren (attribute) Toeschrijven aan
Audit Onderzoek (vaak door iemand buiten het bedrijf)
Audit Een onderzoek
Authenticiteit Echtheid; waarachtigheid

Zie hier de beste managementboeken 2021 (vier ranglijsten)


B

Babies in the water Iets adhoc oplossen in plaats van de oorzaak aanpakken
Backlink Terugverwijzing
Backup Reservekopie
Ballenbak Een bedrijf waar iedereen maar doet wat hij / zij wil
Bambi Een startende ondernemer
BD Business development. Afdeling van een bedrijf die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het eigen product
Benchmark Vergelijking of referentiepunt
Best practice De beste werkwijze
Beursplein 5-humeur Wisselend humeur
BiLa Overleg met z'n tweeën
Bilateraaltje Overleg met z'n tweeën
Billabillity De mate waarin gewerkte uren kunnen worden doorbelast aan een klant.
Blamestormen Bij elkaar komen om te bepalen wie de schuld gaat krijgen. Bij voorkeur iemand die niet aanwezig is
Blameren (blame) Beschuldigen
Borgen Voorgoed afspreken
BOT-sessie Benen Op Tafel-sessie; ontspannen vergadering
Bottem line Het minimale
Bottleneck Een knelpunt
Brainen Overleggen om iets nieuws te bedenken
Brainstormen Overleggen om iets nieuws te bedenken
Break even draaien Wanneer de uitgaven gelijk zijn aan de opbrengsten en er geen winst maar ook geen verlies is.
Budgetneutraal Het mag niets kosten
Bullshit bingo Variant op het bekende bingo waarbij typische managerwoorden
Burcadma Verschrikkelijk ambtelijke personen
Burn-out Overspannen
Business operandi Commerciële doelstellingen die een onderhandelaar of verkoper nastreeft
Button Knop of knoop

Zie hier de Top 10 meest gesproken talen in Afrika.


C

Calamiteit (calamity) Ramp of noodsituatie
Calculeren (calculate) Berekenen
Call Beslissing
Captain of industry Topman of topmanager.
Casus (case) Geval of in geval van
CEO (Chief executive officer) algemeen directeur. Ook wel Cash Extraction Officer genoemd.
CFO (Chief financial officer) financieel directeur.
Challengen Uitdagen
Champignon-manangement Mensen in het ongewisse laten
Changeren (change) Veranderen of aanpassen
Charitatief (charitable) Liefdadig
Cirkelen Samenwerken.
Client retention Klantenbinding
Club Zaak; onderneming
Codeslaaf Programmeur
Committment Betrokkenheid; toewijding of loyaliteit
Communiceren Laten weten
Comparatief (comparative) Vergelijkend of vergelijkbaar
Compatibel (compatible) Verenigbaar
Concept Idee
Concreet Tastbaar
Concullega Iemand die bij een concurrent werkt in dezelfde functie
Connectie (connection) Verbinding
Consultant Raadgever of adviseur.
Consultant Adviseur
Contacten Contact opnemen
Context Alles buiten de eigen organisatie
Contradictie (contradiction) Tegenstrijdigheid
Contribueren (contribute) Bijdragen (aan)
Core bussiness De belangrijskste activiteiten van een bedrijf
Core competence De verzameling kerntaken waar een bedrijf goed in is.
Corporate Alzheimer Bedrijf waarin niets van het geleerde uit het verleden blijft hangen / Corporate annorexia
Crash-dummy Werknemer die continu fouetn maakt
CSF (Critital Succes Factor) kritieke succes factor.
CTO (Chief technical officer) technisch directeur.
Curieus (curious) Merkwaardig
Cursor Aanwijzer of schermaanwijzer
Customer focus Gericht op de lant
Cylindrisch archiveren In de vuilnisbak gooien

Zie hier De Top 25 beste werkplekken in Europa 2022.


D

Damage control Schade repareren of opruimen
Deadline Tijdstip wanneer er resultaat moet zijn geboekt
Dealen Omgaan met
Decisie (decision) Beslissing
Dedicated Toegewijd
Default Voorinstelling of standaardinstelling
Deficit (deficit) Tekort of gebrek
Deflatie Algemene daling van het prijspeil.
Delegeren Werk door iemand anders laten doen
Delete(n) Verwijder(en)
Deliverable Af te leveren resultaat waarop je wordt beoordeeld
Dependentie (dependence dependency) Afhankelijkheid
Descriptie (description) Omschrijving
Design Ontwerp of vormgeving
Destinatie (destination) Bestemming of einddoel
Determineren (determine) Bepalen of vaststellen
Directief (directive) Richtinggevend
Disk Schijf
Distinctie (distinction) Onderscheid of onderscheiden
Distributie (distribution) Verdeling of verspreiding
Distribution list Verzendlijst
Doorcommuniceren Doorgeven of vertellen
Doorpakken Iets afmaken icm doorzetten
Downplayen Iets minder belangrijk maken
Downsizen Personeel ontslaan
Driehoeksoverleg Gesprek met drie mensen

E

Earn out Voordat je het bedrijf verkoopt de winst opschroeven
Een belletje geven Telefoneren
Een probleem adresseren Er iets aan doen
Electie (election) Verkiezing
Employability Inzetbaarheid op basis van diploma's en werkervaring van personeel
Emporium Warenhuis of handelsplaats
Equivalent Gelijkwaardig
Erectiesecetaresse Zeer knappe directiesecetaresse
Ergens een klap op geven Een beslissing nemen
Escaleren Uit de hand lopen
Estimate Schatting
ETA Expected Time of Arrival; wanneer iets of iemand aankomt
Evident Duidelijk
Excellent Voortreffelijk of bijzonder goed
Exceptioneel (exceptional) Uitzonderlijk
Excessief (excessive) Overmatig
Excitatie (excitement) Opwinding
Exhibitie (exhibition) Tentoonstelling
Existeren (exist) Bestaan
Expectatief (expectative) Afwachtend
Expireren (expire) Verlopen
Expliceren (explain) Uitleggen
Expliciet (explicit) Uitdrukkelijk of nadrukkelijk
Exploreren (explore) Verkennen
Extensie (extension) Uitbreiding of afmeting of achtervoegsel
Eyecatcher Blikvanger

Zie hier de machtigste Europese politici 2023 – De klas van 2023 volgens Politico.


F

Fabuleus (fabulous) Geweldig of bijzonder goed
Facie (face) Gezicht
Facilitair medewerker Schoonmaker
Feedback Een reactie geven
Feminien (feminine) Vrouwelijk
FIFO Fit In or Fuck Off; meedoen of wegwezen
FIFO First In First Out; ontlag van werknemers op aantal dienstjaren
Filen Opslaan; archiveren
Final (final) Laatst(e) of eind(e)
Finetunen Aanscherpen
Flexwerken Op kantoor en thuis werken
Focus Aandachtspunt; nadruk
Focussen De aandacht op iets vestigen
Follow up Vervolg
Fragiel (fragile) Kwetsbaar of breekbaar
Frequent (frequent[ly]) Regelmatig of vaak
FTE Full-time equivalent; iemand die 36 of 40 uur wert in de week

G

Gender Geslacht
Genereren Maken; bereiken of tot gevolg hebben
Genitaal idee Slecht idee
Go / no-go Ergens mee doorgaan of niet.
Gravitatie (gravity) Zwaarte (kracht)
Gut feeling Onderbuikgevoel; intuïtie

H

Habitude (habit[ual]) Gewoonte
Hamerstuk Punt op de agenda wat al beslist is; niet meer besproken hoeft te worden
Handen en voeten geven Iets uitwerken
Hands on Actief aanpakken; er boven op zitten
Harddisk Harde schijf
Headcount Het aantal medewerkers dat iemand aanstuurt
Helicopter view Overzicht verkrijgen op één of meerdere projecten; breed beeld
Het is jouw feestje Het jouw verantwoordelijkheid
HIPO High potential; veelbelovende jonge medewerker
Hoofdsmurf Leidinggevende
Hostiliteit (hostility) Vijandelijkheid of vijandig
Hot-spot drill down analyse In een groot project de knelpunten opzoeken en die volledig uitzoeken.
Human capital Personeel

I

Iets oppakken Ergens mee aan de slag gaan
Ignorant (ignorant) Onwetend
Image Afbeelding
Impact Gevolg
Imperatief (imperative) Gebiedende wijs
Implementeren Toepassen; uitvoeren of in de praktijk brengen
Important Belangrijk of gewichtig
In place Op z'n plaats; goed
In scope In beeld
Incentive Prikkel; stimulans
Indicatief (indicative) Aantonende wijs
Infinitief (infinitive) Onbepaalde wijs
Initieel (initially) Aanvankelijk of begintoestand
Initiëren (initiate) Invoeren of beginnen of in gang zetten
Input Commentaar; gegevens; inbreng
Inregelen Invoeren; implementeren
Inschieten Iets aan de orde stellen
Integraal met alle er op en er aan
Intentie (intention) Bedoeling of voornemen
Inviteren (invite) Uitnodigen
IPO (Initial Public Offering) beursgang
Issue Kwestie; probleem; zaak

J

Ja-knikker Iemand die slijmt bij de baas
JBF-methode Jan boere fluitjes methode; je er gemakkelijk van afmaken
Je skipt het project Je stopt ermee
Jip en Janneke taal In kinderlijke termen spreken
Justice Rechtvaardig of rechtvaardigheid

K

Kantelen Iets van richting doen veranderen
Key Sleutel of sleutelwaarde
Key issue Het belangrijkste punt
Keyboard Toesenbord
Kick off Start
Kirretje Iemand met een kluitje in het riet sturen
Klankborden Overleggen
Kort sluiten Overleggen
Kostenplaatje Een overzicht van de kosten
Kracht; in je kracht zitten Goed in je vel zitten
KURK-en Kreatief uit 't raam kijken
Kwaliteitsslag Iets aantoonbaar verbeteren

L

Label Etiket
Lead / De lead hebben De leiding hebben
Lean Leren werken zonder verspillingen
Lean & mean Efficient en effectief
Legitiem (legal) Toegestaan of wettig
Lessons learned Wat heb je ervan geleerd?
Letaal (lethal) Dodelijk
Levelen Overleggen
Leverage Voordeel ten opzichte van de concurrent
Local Plaatselijk
Loungen Bijeenkomen met zakenpartners in je vrije tijd

M

Management by walking around Aansturing door rond te lopen en te spreken met mensen
Managen Leiden; beheren
Manual Handleiding
Masculien (masculine) Mannelijk
Maturiteit (mature) Rijpheid of volwassenheid of volgroeid
MBO Management by objective; sturen op doelen
Mediation Bemiddeling door een neutrale buitenstaander bij een conflicten
Meeting Bijeenkomst; vergadering
Meters maken Vooruitgang boeken met een project
Mindmappen Methode om iet te onthouden of gedachten en ideeën op papier te zetten
Mindset Denkkader
Miserie (misery) Ellende
Modificeren (modify) Wijzigen of aanpassen
Monitor Beeldscherm of controle programma of controle toestel
Monitoren Volgen of bestuderen
Mortaliteit (mortality rate) Sterftecijfer of sterftegetal
MTO (Manager Technical Operations) Manager voor technische afdelingen.
Multiloog Een gesprek met meerdere mensen en het idee is dat iedereen meepraat en denkt.
Multiloogtafel Zie Multiloog

N

Name dropping Namen van bekende personen gebruiken in een gesprek ter eer en meerdere glorie van je zelf
Neerzetten Een resultaat boeken
No-brainer Iets heel erg simpels
Non issue Onbeduidend probleem
Notoir (notorious) Berucht

O

Obstructie (obstruction) Belemmering of beletsel of verhindering
Occasie (occasion) Gelegenheid of geval
Occupatie (occupation) Bezigheid of bezetting
Offline bespreken Iets buiten de vergadering om bespreken.
Off-topic Opmerking die niets heeft te maken met het onderwerp van gesprek
Ontspammen Je hoofd leegmaken
Op zoek naar een nieuwe uitdaging . Eufemistische taal voor (binnenkort) werkloos
Oppakken Doen
Opponent Tegenstander
Opschalen Vergroten; uitbreiden; naar een hoger niveau tillen
Organisch Als iets vanzelf en /of op spontane wijze tot stand komt
Out of the box Buiten de gebaande paden oplossingen of iets nieuws bedenken
Out of the box denken Een oplossing bedenken die niet standaard of gebruikelijk is.
Outperformen Beter presteren dan een ander
Output Resultaat
Outsourcen Iets door een ander bedrijf laten doen; uitbesteden
Over de schutting gooien Iemand anders het werk laten doen
Overhead Het deel van een budget dat een organisatie aan de eigen organisatie besteed
Overlegmoment creëren Een afspraak maken

P

P&O Personnel & Organization; Personeelszaken
Palpabel (palpable) Overduidelijk
Parkeren Uitstellen
Participeren (participate) Deelnemen
PC-eend Iemand die word ingehuurd om eenvoudig typewerk te doen
Peptalk Korte motiverende toespraak
Performance Prestatie
Permissie (permission) Toestemming of toegang hebben
Piketpaaltjes slaan Grenzen aangeven
Pitchen Iets krot en krachtig presenteren
Pit-stop Plaspauze
Pixel Beeldpunt
Plan de campagne Plan opstellen
Plenaire feedback Gezamenlijke terugkoppeling
POP Persoonlijk Ontwikkelings Profiel of Plan. Beschrijving van het ontwikkelingstraject en de leerdoelen van iemand.
Populatie (population) Bevolking
Possessie (possession) Bezit
Possibiliteit (possibility) Mogelijkheid
Powermeeting Zeer korte; intense en staande vergadering
Powernap Kort en intens slapen
Precautie (precaution) Voorzorgsmaatregel
Precederen (precede) Voorafgaan
Prediceren (predict) Voorspellen
Prefereren (prefer) Verkiezen of de voorkeur geven aan
Prefix Voorvoegsel
Printen Afdrukken
Printer Afdrukeenheid
Proactiviteit Voorbereid zijn op
Probleemhouder Iemand die met een oplossing moet komen
Proclameren (proclaim) Afkondigen of verkondigen
Prohibitie (prohibite) Verbod of verhinderen
Propositie (proposition) Voorstel
PZ Afdeling personeelszaken

Q

Queeste (quest) Speurtocht
Queue Rij

R

Recommanderen (recommend) Aanbevelen
Refereren (refer) Verwijzen
Rejectie (rejection) Verwerping of afwijzing of afkeuring
Representeren (represent) Vertegenwoordige
Repressie (repression) Onderdrukken of onderdrukking
Respons (response) Antwoord
Reversie (reversion) Omkering
RGA Resultaat gebonden afspraken
Romeo Delta Regel dat!

S

Sabbatical Een tijdje stoppen met werken om iets te leren
Schakelen Afwisselen tussen verschillende taken
Schieten; ergens op schieten Bekritiseren; bespreken van iets
Scope Alles wat te maken heeft met het project
Screen Scherm of beeldscherm
Scrummen Intensief samenwerken; meestal in kleine teams om in korte tijd tot oplevering van een bepaald product te komen
Showstopper Ietsof iemand waardoor een project niet afkomt
Skippen Overslaan
SLA Service Level Agreement; een overeenkomst waarin de diensten te geleverd gaan worden beschreven staan
SMART maken Meetbaar maken
Solutie (solution) Oplossing
Source Bron
Span of control Het aantal mensen of zaken die je kan aansturen
Spanningsveld Conflict
Sparren Overleggen
Speak Jargon voor jargon
Stakeholder Belanghebbende
Statement Bewering; uitspraak
Stoelendans Spelletjes om een betere positie te verkrijgen
Stuk; Stukje Een deel; een beetje
Sturen op Een project met iets specifieks een bepaalde kant op sturen
Successie (succession) Opvolging
Sufficiët (sufficient) Toereikend of voldoende
Suffix Achtervoegsel
Support Steun
Syllable Lettergreep
Synergie Door samenwerken betere resultaten halen

T

Target Doel; doelstelling
Task force Groep mensen met een bepaalde taak
Teambuilding Activiteiten die het wij-gevoel verbeteren
Temporeel (temporary) Tijdelijk
Temporiseren Vertragen
Temptatie (temptation) Verleiding
Tensie (tense) Spanning
Termineren (terminate) Beëindigen
Terugkoppelen Een reactie geven
Testosteron-management Agressieve en mannelijke vorm van management.
Tikgeit Iemand die word ingehuurd om eenvoudig typewerk te doen
Time management Efficiënt en effectief indelen van tijd
Time-out Pauze
Time to delivery Tijd die men nodig heeft om een product af te leveren.
To the point Ter zake
To-do list Lijst met punten en /of activiteiten die nog gedaan moeten worden
Toko Bedrijf of onderneming
Tools Middelen
Toucheren (touch) Aanraken
Touchscreen Aanraakscherm
Transferabel (transferable) Overdraagbaar
Transitief (transitive) Overgankelijk
Transparant Duidelijk
Tricky Lastig; gevaarlijk
Trigger Signaal of waarschuwing
Triggeren Oproepen stimuleren
Triggeren Oproepen; stimuleren
Tweesporenbeleid Meerdere paden bewandelen om tot een resultaat te komen
Typemiep Iemand die word ingehuurd om eenvoudig typewerk te doen

U

Uitdagingen Problemen
Uitfaseren Opheffen of afschaffen.
Uitnutten Benutten
Uitrollen Verbreden; uitbreiden
Uitzuigkracht Werknemer van een uitzendbureau die geld kost en niets presteert
Usermanual Gebruikershandleiding
Utiliseren (utilise) Benutten of gebruiken
Uurtje factuurtje Prijs doorberekenen op uurbasis

V

Valide (valid) Geldig of gezond
VCM Verplicht Chill Momentje; relaxmoment
Verwonderpunten Zaken die opvallen
Violeren (violate) Schenden
Visiteren (visit) Bezoeken
Vorkje prikken Eten

w

Warning Waarschuwing
Waste manager Vuilnisman
Winwin-situatie Een situatie of oplossing waar alle partijen iets mee opschieten

X

X-factor = Onbekende factor; term komt uit chaostheorie

Y

Yesable proposal Een voorstel zo goed uitgewerkt dat het management wel ja moet zeggen

Z

Zeemeeuwmanagement of consultancy Iemand komt krijsend aan; schijt de hele boel onder en voor je er iets van kunt zeggen is hij al weer weg
Zitten Vergaderen
ZSM Zo spoedig mogelijk

Photo credit: toolstop via Foter.com / CC BY