Top 10 best betaalde banen bij de overheid 2021

0
Top 10 best betaalde banen bij de overheid 2021
Top 10 best betaalde banen bij de overheid 2021

Best betaalde banen bij de overheid 2021

Kun je nog een beetje geld maken als (semi-)ambtenaar. Ja, best wel eigenlijk. De baantjes hier beginnen bij bijna 140 duizend euro. De pech is wel dat er niet zo veel te vergeven zijn. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over geld op deze website.


Top 10 best betaalde banen bij de overheid 2021

Bron: www.overheid.nl


10. Wethouder Grote Stad – €139.500 bruto per jaar

De wethouder verdient zo’n 13 duizend euro minder dan de burgemeester van een groet stad.


9. President Gerechtshof – €141.600 bruto per jaar

De president van de rechtbank is een rechter die de dagelijkse leiding over een rechtbank als geheel heeft. De president houdt zich hoofdzakelijk bezig met het uniformeren van de rechtspraak binnen zijn rechtbank. Tevens worden nieuwe rechters door de president ‘geïnstalleerd’ tijdens een buitengewone, openbare zitting. Bij de meeste rechtbanken is het gebruik dat de president eveneens de griffiers beëdigt.


8. Generaal – €145.800 bruto per jaar

Hiervan hebben we er vier: bij de Koninklijke Marine (KM), deKoninklijke Landmacht (KL), de Koninklijke Luchtmacht (Klu) en Koninklijke Marechaussee (KMar).


7. Commandant Landstrijdkrachten – €145.800 bruto per jaar

De commandant der Strijdkrachten (CDS) is de hoogst geplaatste militair van de Nederlandse krijgsmacht en de feitelijke tussenpersoon tussen de politieke leiding, de minister van Defensie en de krijgsmacht. Hij bepaalt het operationele beleid en is tegenover de minister verantwoordelijk voor de militair-strategische en operationele planning, aansturing en inzet van de krijgsmacht.


6. Staatssecretaris – €149.000 bruto per jaar


5. Burgemeester van een grote stad – €152.800 bruto per jaar

Dit datgene wat een burgemeester krijgt bijgeschreven als er in zijn stad meer dan 375.000 – 700.000 vertoeven.


4. Nationale Ombudsman – €159.600 bruto per jaar

De Nationale ombudsman is een onafhankelijke functionaris die klachten van burgers over onbehoorlijk overheidsoptreden behandelt. Hij wordt in Nederland benoemd door de Tweede Kamer voor een termijn van 6 jaar.


3. Minister – €159.600 bruto per jaar

Een minister is een persoon die deelneemt aan de regering van een land en tevens politiek verantwoordelijk is voor een beleidsterrein van dat land. Het woord minister is overgenomen uit het Latijn, waar het woord ‘minister’ dienaar betekent.


2. Commissaris Der Koning – €159.600 bruto per jaar

De commissaris van de Koning is in Nederland de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten en van Provinciale Staten van de provincies, en is als zodanig ook vaak het ‘gezicht’ van het bestuur van de provincie.


1. President Hoge Raad – €162.100 bruto per jaar

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten op civielrechtelijk, strafrechtelijk en belastingrechtelijk gebied.

De president is de primus inter pares binnen de Hoge Raad. Hij/zij is op grond van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren de functionele autoriteit voor de leden van de Hoge Raad, de griffier en de gerechtsauditeurs. Voorts is hij/zij op grond van het gezamenlijk Statuut voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van de brede organisatie van raad, parket en directie bedrijfsvoering. De President Hoge Raad representeert de Hoge Raad en is bovendien een boegbeeld van de rechtspraak in het algemeen.

Hij/zij is, meestal samen met de procureur-generaal, overlegpartner voor onder meer het parlement, de minister van Veiligheid en Justitie, de Raad voor de rechtspraak, de gerechten en de Raad van State. Hij/zij zal waar nodig in de media optreden en de internationale contacten onderhouden.

De president van de Hoge Raad wordt aanbevolen door en, op voordracht van de minister van Veiligheid en Justitie, benoemd uit dit college.


Geef een reactie